Menüü

Kõrghariduse õpirändeprojektide
toetuse saajale
Õpirändeprojekti
toetuse saajale

Kui taotlus on saanud positiivse rahastusotsuse,
on vaja hakata projekti ellu viima.
Õpirändeprojekti toetusesaajal tuleb
kõigi reeglitega hästi kursis olla.

Hea teada

Õpirändeprojekti elluviimise aluseks on programmijuhend, Erasmuse õpirände kvaliteedistandard ja toetuse kasutamise leping oma lisadega.

Erasmus+ õpirändeprojektide taotlemiseks ja haldamiseks peab kõrgkoolil olema kehtiv Erasmus+ harta. Harta taotletakse üks kord kogu seitsmeaastaseks Euroopa Liidu programmiperioodiks. Harta peab olema kõrgkooli kodulehel kuvatud.

Eduka õpirändeprojekti tagab kõrgkooli huvi ja ühine panustamine oma kooli rahvusvahelistumisse, partnerluste loomisesse ja õpirännete toimumisse.

Enne õpirännete planeerimist peavad partnerkoolidega olema sõlmitud kahepoolsed partnerluslepingud. Kui Euroopa-sisesel õpirändel peab see toimuma elektrooniliselt, siis üleilmse õpirände puhul tuleb see vormistada paberil.

Enne õpirännet tuleb osalejal täita ja sõlmida õppeleping, võimalikke vorme on kokku neli ja õige valimine sõltub osalejast ning tegevusest: tudengi vahetusõpingute õppeplaan, tudengi praktika õppeplaan, töötaja õpiränne koolituma, töötaja õpiränne õpetama. Selline vorm peab olema allkirjastatud kolmepoolselt- õpirändes osaleja, saatva kõrgkooli ning vastuvõtva asutuse poolt.

Enne õpirännet tuleb kõrgkooli ja osaleja vahel sõlmida toetusleping, mille osa on muuhulgas ka kindlustuspoliis- Erasmuse õpirändes osalemiseks peab osalejal olema vähemalt miinimumtingimustele vastav kindlustus. Lisaks Euroopa Komisjoni õpirändetoetusele võib osaleja saada ka Eesti Vabariigi toetust. Igal kõrgkoolil on selle määramiseks õpirändes osalejatele oma reeglid.

Peale õpirännet saab iga osaleja automaatselt oma postkasti kutse täita ära tagasisidearuanne. Selle täitmine on kohustuslik ning saadud tagasiside aitab mõõta osalejate hinnangut õpirändele üldiselt, enda arengule ning saatvale kõrgkoolile ja vastuvõtvale asutusele.

Peale õpirännet peab õpirändes osalenu esitama oma saatvale kõrgkoolile õpirände kinnituskirja, kuhu on märgitud täpne õpirände kestus. Lisaks tuleb esitada ka õpi- või praktikatulemuste väljavõte.

Reisitoetusega õpirändes osalejad peavad säästliku reisiviisi kasutamisel esitama tõendusdokumendid vastavalt oma saatva asutuse juhistele.

Aruandlus

Kõrgkoolid peavad peale õpirändeprojekti lõppu täitma ära lõpparuande. Selle vorm asub õpirändeprojekti haldamise andmebaasis- 2014-2020 projektide puhul on selleks Mobility Tool ning alates 2021 projektidest on selleks Beneficiary Module.

Õpirändeprojekti puhul tuleb ka kindlaksmääratud kuupäeval esitada vahearuanne. Vahearuande periood ning esitamise kuupäev on fikseeritud kõrgkooli ja Agentuuri vahel sõlmitud toetuslepingus.

Euroopa-sisese Erasmuse vahearuande vorm

Üleilmse Erasmuse vahearuande vorm

Muud vajalikud dokumendid ja kasulikud lingid

Euroopasiseste õpirännete info