Menüü

Euroguidance EestiEuroguidance
Eesti

Üleeuroopalise võrgustiku liikmena on meie huviks karjääriteenuste kogukonna kompetentsuse arendamine ja rahvusvaheliseks muutmine.

Millele me keskendume
ja miks see oluline on?

Professionaalsus. Peame oluliseks karjääriteenuste kogukonna kompetentsuse arendamist. See on karjääriteenuste alustala poliitikas ja praktikas.

Arendus ja innovatsioon. Toetame uuenduslikke praktikaid ja usaldusväärseid infoallikaid – need tõstavad õpirände ja karjääri kujundamise kvaliteeti.

Rahvusvaheline koostöö. Uued ja väärtuslikud ideed saavad sündida, kui karjäärispetsialistidel ja poliitikakujundajatel on võimalus oma väliskolleegidega kogemusi vahetada.

Pöördu meie poole!

 • Kui Sul on huvi rahvusvahelise koostöö vastu karjääriteenuste valdkonnas.
 • Otsid põnevaid praktikaid teistest riikidest.
 • Soovid laiendada oma rahvusvaheliste partnerite ringi.

Rahvusvahelised koostööprojektid

Lifelong Guidance in Estonia

Eesti karjäärivaldkonda tutvustava materjali Lifelong Guidance in Estonia” eesmärk on toetada kõiki karjääriteenuste kogukonna osalisi Eestis, kes soovivad end rahvusvahelisel tasandil proovile panna, Eesti kogemust levitada ja väliskogemusi Eestisse tuua. See on suunatud valdkonna ekspertidele välismaal ja annab ülevaate:

– karjääriteenustest Eesti haridusasutustes, töötukassas ja erasektoris;

– karjäärispetsialisti kutsesüsteemist ja digitaalsetest töövahenditest;

– meie olulisematest partneritest rahvusvahelises koostöös;

– haridussüsteemist ja tööturunäitajatest Eestis.

Materjal on mõeldud jagamiseks oma välismaiste kolleegidega! Võta kindlasti ühendust, kui leiad, et paberversioon oleks abiks!

Ülevaatlik lühiklipp 7 Facts: Lifelong Guidance in Estonia.

Karjääriteenustesse investeerimine

Karjääriteenuste arendamise toetamiseks oleme eesti keeles avaldanud olulise trükise 𝗞𝗮𝗿𝗷𝗮̈𝗮̈𝗿𝗶𝘁𝗲𝗲𝗻𝘂𝘀𝘁𝗲𝘀𝘀𝗲 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗲𝗲𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗲.

Selle väljaande koostajad esindavad võimast rahvusvaheliste organisatsioonide gruppi. Tegemist on kuldaväärt kontsentratsiooniga tõenduspõhistest uuringutest, kuhu on kaasatud tipptasemel eksperdid, esitatud on parim süntees uuringutest, mida täiendavad väärtuslikud viited ja praktilised näited toimivatest lahendustest edukates riikides.

Selle väljaande koostajad esindavad võimast rahvusvaheliste organisatsioonide gruppi. Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop), Euroopa Komisjon, Euroopa Koolitusfond (ETF), Rahvusvaheline Tööorganisatsioon(ILO), Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) ning ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon (UNESCO) on seadnud ühiseks sihiks väärtustada karjääriteenuste valdkonna mõju kogu maailmas.

Sellest väljaandest saavad tõenduspõhist abi karjääriteenuste arendamisel valdkonna poliitikakujundajad, uurijad, koolitajad, karjäärispetsialistid, õpetajad ja koolijuhid ehk kõik professionaalid, kes toetavad inimesi haridus- ja tööalaste valikutega seotud otsuste langetamisel.

Originaal: Cedefop; European Commission; ETF; ILO; OECD; UNESCO (2021) Investing in Career Guidance: Revised Edition 2021. Inter-Agency Working Group on Career Guidance WGCG.

Academia – karjäärispetsialistide õpiränne

Koostöö Academia võrgustikuga on andnud paljudele Euroopa spetsialistidele võimaluse õpirändajana täiendada oma teadmiste ja kogemuste pagasit mitmeid aastaid. Academia õpirände eesmärk on anda karjääriteenuste valdkonna professionaalidele võimalus tutvuda teenuste süsteemidega Euroopas ja täiendada oma metoodikapaketti.

2024. aasta kevadel võõrustasime Academia Eesti nädalal 12 karjäärispetsialisti kaheksast Euroopa riigist teemal „Mitmekultuurilisus, õpi- ja tööränne karjäärikujundamise kontekstis“. Nende kogemusest saad lähemalt lugeda siit.

Sel kevadel osaleb õpirändes ka 13 Eesti karjäärispetsialisti üheksas erinevas Euroopas riigis.

Erasmuse taskuhääling kohtus karjäärispetsialistide Fergal Scullyga Iirimaalt ja Katrin Reiteriga Austriast vahetult peale nende Academia töövarjupäeva. Külalised arutlevad ka praktiliste nõustamiskogemuste üle, mida nad õpirände käigus Eestis näinud on ning mis on kummagi koduriigis sarnane või erinev.

 

Läbi aastate on Academia Eesti programmi väärtusliku sisuga täitnud erinevad koostööpartnerid:  TalTech, Tallinna Ülikool, Töötukassa, Eures, Integratsiooni Sihtasutus, Study in Estonia, Work in Estonia, Johannes Mikkelsoni keskus, Tartu Welcome Centre, Tartu Ülikooli nõustamiskeskus, Tartu Rakenduslik Kolledž, Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Karjäärinõustajate Ühing, Riigikogu.

Eestis toetavad Academia õpirännet kolm organisatsiooni. Euroguidance Eesti on koordineeriv partner Eesti ja erinevate Euroopa riikide vahel ning korraldab Academia Eesti programmi. Karjäärinõustajate Ühing ning Eesti Töötukassa lähetavad õpirändesse enda liikmeid ja töötajad.

Kolme organisatsiooni koostöös jagavad sel hooajal Euroopas käinud Eesti praktikud enda kogemusi seminaride sarjas „Academia Amspud“. Academia Ampsudel jagavad karjäärispetsialistid enda erialasest rändekogemusest, tutvustavad kaasatoodud rahvusvahelisi praktikaid ning jagavad tähelepanekuid eri riikide karjääriteenuste toimimisest. Seminaridele on osalema oodatud kõik, kes toetavad noori ja täiskasvanuid nii haridus- kui tööalaste valikute tegemisel.

 

Alates aastast 2000 on Eesti panustanud Academia programmi nii vastuvõtja kui saatjana pea 500 karjäärispetsialisti õpirändega.

Karjäärispetsialistid on kaasa toonud praktika, meetodi või lähenemine oma tööst, mida teistega jagada. Nendest olemegi vorminud praktikate kogumikud. Tutvu 2022.a2021.a ja 2020.a kogemuste ja meetoditega. Kogumikust leiab inspiratsiooni päevatöö vürtsitamiseks ja praktilisi lähenemisi, mida saab kasutada nii gruppides kui üks-ühele nõustamises.

Järgmisel kevadel Euroopas pakutavad Academia karjäärispetsialistide õpirände pakkumised ilmuvad oktoobris 2024 Euroguidance võrgustiku lehele.

Kursus „Mitmekultuurilisus, õpi- ja tööränne karjääri kujundamise kontekstis“

Tallinna ja Tartu Ülikoolis pakutav e-kursus (4 EAP) aitab mõtestada inimeste õpirännet, töörändega seotud küsimusi ja multikultuursust laiemalt. Samuti annab kursus teadmisi tööks inimestega, kes soovivad minna õppima või töötama välismaale ning kes on tulnud Eestisse välismaalt ja soovivad karjäärinõustamist.

Kursus on töötatud välja koostöös töötukassa EURESe, Kutsekoja Europassi keskuse ja YFU Eestiga. Koolitus pälvis hiljuti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuurilt e-kursuse kvaliteedimärgise.

Uus kursus alustab sügisel 2024 Tartu Ülikoolis.  Kursusel osalevad erinevate elualade esindajad, kes soovivad täiendada oma oskusi inimeste toetamisel mitmekultuurilises olustikus,  saada uusi teadmisi õpi- ja töörändest ning nõustamistööst erineva kultuuritaustaga klientidega. 

4 EAP mahuga koolitus koosneb neljast moodulist:  

 • Mitmekultuurilisus ja rahvusvaheline ränne;  
 • Karjäärinõustamine ja õpiränne;  
 • Karjäärinõustamine ja tööränne;  
 • Kultuuridevaheline kompetents ja eri kultuuritaustaga inimeste  nõustamine.  

Lisaks teoreetilistele teadmistele, praktilistele näpunäidetele ja kursusekaaslaste jagatud kogemustele saab iga kursusel osaleja oma igapäevase nõustamistöö rikastamiseks uue mitmekülgse töövahendi “Õpirände kompetentsikaardid”.

Tegemist on paljude ekspertide koostöös valminud koolitusega, mille põhipartnerid on Haridus- ja Noorteameti Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuses tegutsev Euroguidance keskus, Kutsekoja Europassi keskus, Töötukassa EURES keskus ning rahvusvahelisi haridusprogramme pakkuv MTÜ YFU Eesti.  Kursuse loojad ja õppejõud on Tallinna Ülikooli noorsootöö lektor Tanja Dibou, YFU Eesti tegevjuht Kadri Eensalu, Europassi Keskuse ja Euroopa Kvalifikatsiooniraamistiku koordinatsioonipunkti spetsialist Heli Oruaas, Euroguidance programmi juht Margit Rammo, EURESe teenusejuht Monika Toiger ning Euroopa Tööjõuameti välisekspert Marta Traks.   

Koolitust rahastab Erasmus+ programmist Euroguidance Eesti ning sellel on Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri välja antud e-kursuse kvaliteedimärk.  

Kursus on praktiline ja kasulik näiteks personalijuhtidele, sotsiaal- ja noorsootöötajatele, õpetajatele, mitmekultuuriliste tiimide projektijuhtidele ning üleüldse kõigile, kel tuleb töös ette rahvusvahelist suhtlust.   

2023. aasta detsembris lõppes kursuse kuues lend Tartu Ülikoolis.

 

Karjäärikujundamise oskuste arendamine kutseõppeasutustes

Koostöös Haridus- ja teadusministeeriumi, Haridus- ja Noorteameti õppekava ja õppevara osakonna kolleegide ning Soome partneritega korraldame kutseõppeasutuste meeskondadele koolitusi „Karjäärikujundamise oskuste arendamine kutseõppeasutustes“, mille eesmärk on pakkuda tuge koolidele, kes alustavad või kavandavad alustada kutsevaliku õppekava rakendamist.

Õpirände kompetentsikaardid

Eesti Euroguidance’i keskus on koostöös Rootsi kolleegidega maale toonud ja kolmkeelselt ära tõlkinud õpirände kompetentsikaardid, mis on mõeldud rahvusvahelise kogemuse mõtestamiseks ja kogu õpitu väljaselgitamiseks. Kaarte saab kasutada nii klassikalises karjäärinõustamises kui ka koolitundides.

Kaartide kohandamine on toimunud mitmeetapiliselt. Esimeses etapis aitasid õpirände kompetentsikaarte Eesti oludesse sobivaks kohandada 12 karjäärivaldkonna praktikut. Praktikud panid kaardid proovile oma igapäevatöös ning kinnitasid, et kaardid sobivad tööks nii noorte kui täiskasvanutega, individuaalselt või grupis, nõustamisel, aga ka õppetöös ja kogemuse analüüsiks nii õpirände kavandamisel, selle toimumise ajal, kui ka naasmise järel.

Praktikute kogutud meetoditest on kokku pandud juhendmaterjal, mis käib õpirände kompetentsikaartide kasutamise juurde, kus luuakse seoseid õpirände ja karjäärikujundamise oskuste vahel ning palju praktilisi individuaalseid ning gruppides töötamiseks sobivaid tunnikavasid.

Teises etapis toimus koolitus kutsekoolide kutseõppeasutustes töötavatele spetsialistidele, kes oma igapäevatöös toetavad inimesi oma karjääri kujundamisel ning rahvusvahelises õpirändes.  Kutseõppeasutustest osalenud tiimides olid esindatud nii õpirände koordinaator kui karjäärinõustaja. Koolituse fookus oli arendada kutsekoolide õpirännet toetavate spetsialistide teadmisi ja oskuseid õpirände mõtestamisel kogu protsessi vältel.

Praeguseks on õpirände kompetentsikaardid on integreeritud kursuse Mitmekultuurilisus, õpi- ja tööränne karjääri kujundamise kontekstis kõigis kursuse moodulites ning kõik lõpuseminarile jõudnud saavad endale kaardikomplekti ja juhendmaterjali. Uus kursus alustab sügisel 2024, registreerimise kuulutame välja mais 2024, hoia meie uudistel silma peal!

Sel aastal on plaanis esmakordselt toetada  Eurodesk rahvusvahelise noorteinfo partnereid õpirände kompetentsikaartide integreerimisel nende õpirännet toetavatesse tegevustesse.

2024 aasta sügisel on planeeritud esimene kaartide kasutajate kogukonna kohtumine, et omavahel jagada häid praktikaid ja leida koostöökohti.

Euroguidance Eesti on jõudnud kaartide kolmanda täiendatud trükini.

Loe kompetentsikaartide kohta lähemalt.

Karjääriteooriate koolitused

Kuna Eestis ei ole karjäärispetsialistidel veel võimalik omandada  erialaspetsiifilist akadeemilist haridust, on Euroguidance Eesti võtnud endale eesmärgiks algatada erinevaid võimalusi valdkonna professionaalseks arenguks.

Viimane mahukam tegevus selles valdkonnas on olnud rahvusvaheline veebiseminaride sari, mille käigus tutvustati kogumikus “Career Theories and Models at Work: Ideas for Practice” (CERIC, 2019) avaldatud artikleid.

Selle veebiseminaride sarja loomise ajendiks oli asjaolu, et raamatust ilmus eestikeelne tõlge. Veebiseminaride teemade valikul lähtusime eelkõige sellest, et need oleksid võimalikult praktikakesksed, kaasaegsed, huvipakkuvad nii õpilaste kui ka täiskasvanutega tegelevate praktikute jaoks ning sobilikud kasutamiseks Eesti kultuurilises ja sotsiaalses kontekstis.

Esimese veebiseminari viisid läbi Nancy Arthur (Kanada), Roberta Borgen (Kanada) ja Mary McMahon (Austraalia). Nende neljatunnine koolitus oli jagatud kahte ossa, mis koosnes teoreetiliste aluste tutvustusest ja interaktiivsest töötoast, mis põhines osalejatele veebiseminarieelsete kodutööde kaudu tutvustatud juhtumiuuringul. Temaatiliselt käsitleti veebiseminaril süsteemiteoreetilist  raamistikku, kultuurist lähtuvat karjäärinõustamist ja arutleti laiemalt teooria rolli üle karjääripraktikute töös.

Pärast esimese veebiseminari positiivset tagasisidet käivitas Euroguidance Eesti koostöös Tartu Ülikooliga kolmemoodulilise kursuse. Veebiseminaridel õpetasid Jenny Bimrose (Inglismaa), Jane Goodman (USA), Kimberly A. S. Howard (USA) ja Michael Healy (Austraalia). Teemad, mida autorid erinevates moodulites analüüsisid keskendusid sotsioloogilisele karjääriteooriale, Schlossbergi 4-osalisele elumuutuste mudelile, laste karjäärivaliku ja ameti omandamismudelile ning dialoogilisele minale karjäärivalikute vaates.

Veebiseminaridele järgnes teoreetilistel tekstidel põhinev kodutöö ja kursuse lõpetas reflektsiooniseminar Tartus, kus osalejad said analüüsida oma töiseid tegevusi erinevate teooriate perspektiivist.

Kuna koolituse vastu oli väga suur huvi, plaanib Euroguidance Eesti erinevatele karjääriteooriatele keskenduvaid koolituskursusi jätkata. Nüüd võtame sihiks rahvusvahelises koostöös ka veebinaride kuulajaskonda geograafiliselt laiendada.

Karjäärivaldkonna areng

Karjäärispetsialistide koolitusvajaduse uuring Eestis

Tallinna Ülikool on Euroguidance Eesti tellimusel värskelt läbi viinud uuringu karjäärispetsialistide koolitusvajaduse kohta Eestis. Selle peamine eesmärk on välja selgitada, kuidas kutsealane õpe toetab karjäärispetsialistide haridus- ja tööturualaseid valikuid ning professionaalsust Eestis. Karjäärispetsialistideks loetakse sisuliselt kõik professionaalid, kes oma töös toetavad inimeste haridus- ja tööalaseid valikuid. 

Uuringu esialgsete tulemustega on võimalik tutvuda „Karjäärivaldkond Eestis: strateegilised valikud ja võimalused“ seminari kokkuvõttest, kus võeti luubi alla karjääriteenuste olukord ja tulevikuvaated Eestis.

Täismahus uuring “Karjäärispetsialisti koolitusmudel: võimalused, vajadused ja lahendused elukestvaks karjääri kujundamiseks” on nüüd valmis ja kõigile kättesaadav.

Karjääriteenuste valdkonna kutsesüsteemi uuring

Karjääriteenuste valdkonna kutsesüsteemi uuringu ajendiks oli vajadus hinnata olemasoleva süsteemi toimimist ning välja selgitada arengusuunad, et karjääriteenuste valdkonna kutsesüsteem toimiks tõhusalt ja tulemuslikult.

Uuringu tulemused kinnitavad, et kutsesüsteem toetab professionaalsust ja üldiselt hinnatakse kutsesüsteemi kasulikkust kõrgelt ning selles nähakse garantiid spetsialisti kvalifikatsioonile. Kõlama jäid mitmed nii professionaalsuse tagamisega kui ka otseselt kutse taotlemise protsessiga seotud arenguvajadused. Peamisteks teemadeks kujunesid väljaõppe kättesaadavus, digihüpe kutse andmise protsessis ja kutsestandardi uuendamine.

Loe lisaks: Uuringu abil pilt selge: karjäärispetsialisti kutsesüsteemi väärtustatakse kõrgelt, kuid on ka arenguruumi.

Euroguidance võrgustiku sihtrühmade tagasiside

Viimastel aastatel on kogu Euroguidance võrgustik keskendunud oma tegevuste hindamisele. Eesmärk on erinevatest allikatest teavet kogudes saada oma tegevustele nii tagasisidet kui ka edasisidet, et järgmisi tegevusi kavandada. Saame tõdeda, et sihtrühmade tagasiside on nii Eesti keskusele kui ka kogu võrgustikule positiivne – karjääriteenuste kogukond väärtustab Euroguidance’i tegevust kõrgelt, see aitab neid igapäevatöös, toetab kompetentside arengut ja laiendab koostöövõrgustikku.

Karjääriteenuste roll ennastjuhtiva inimese kujunemisel

Võrgustikukonverents “Julge hüpe tundmatusse?” toimus jaanuaris 2020. Jagati kogemusi Eestist ja välismaalt ning otsiti vastuseid kesksele küsimusele – kuidas muutunud olukorras parimal moel õpilast toetada ning valmistada teda ette elukestvaks õppeks ja astumiseks tööturule. Lisaks Eesti praktikutele olid oma kogemusi jagamas eksperdid OECDst, Austriast, Maltalt, Soomest ja Slovakkiast.

Fookuses oli karjääriteenuste roll Eesti 2035 haridus- ja noorsootöö strateegiate elluviimisel.

Karjäärispetsialistide rahvusvahelise koostöö vajadus

Uuring “Rahvusvaheline koostöö karjäärispetsialistide pilgu läbi(2019).

Selgitab karjäärispetsialistide kogemusi ja hinnanguid rahvusvahelise koostöö võimaluste kohta, rahvusvaheliste õppevisiitide mõju oma professionaalsele arengule ning ootusi tuleviku suhtes.

Rahvusvahelises koostöös osalemine toetab karjäärispetsialistide hinnangul nende

 • professionaalset arengut;
 • võimaldab tuua valdkonda teiste riikide häid praktikaid;
 • aitab tutvustada Eestit ja valdkonnas tehtavat;
 • annab kindlust tegutsemiseks.

Õpiränduritest karjäärispetsialistid peavad enda jaoks kõige olulisemaks erialase keeleoskuse paranemist, võrgustiku laiendamist ja uute praktikate omandamist.

Euroguidance’i partnerid hindasid Eesti keskuse toimivust

2020. aasta kevadel hindasid Euroguidance’i keskused Eestis, Prantsusmaal ja Iirimaal vastastikku praegust tööd, kasutades nn kriitilise sõbra lähenemisviisi. Väliskolleegid intervjueerisid keskuse sihtrühmade ja partnerite esindajaid ning andsid tagasisidet Euroguidance Eesti teenustele. Eesmärk oli uurida ootusi, hinnata nende kogemusi ning koondada ideid, mis võimaldaksid Eesti keskusel oma teenuseid edasi arendada.

Iirimaa ja Prantsusmaa partnerid tõdesid, et Euroguidance Eesti pakub oma karjääriteenuste kogukonnale väärtuslikku teenust, mis vastab erinevate sidusrühmade vajadustele.

Euroguidance Eesti kohta antud tagasiside

Karjäärispetsialisti identiteedikonverents

6. oktoobril 2023 toimus Eesti esimene karjäärivaldkonna identiteedikonverents „Navigeerides professionaalsuse labürindis“, et üheskoos:

 • selgitada välja, millest koosneb karjäärispetsialisti professionaalne identiteet ja kuidas seda mõistetakse Eesti kogukonnas;
 • luua selgust oma isiklikus erialases identiteedis ning leida võimalusi oma professionaalse mina eest hoolitsemiseks;
 • saada inspiratsiooni oma tööalaste oskuste arendamiseks;
 • jõustada karjääriteenuste valdkonna professionaale oma igapäevatööd mõnuga võtma ja tänada tegijaid, kes selle missiooni on enda südameasjaks võtnud.

Konverentsi materjalide varasalve leiab siit:

Kes kuuluvad karjääriteenuste kogukonda?

Karjääriteenuste kogukonna moodustavad haridus- ja tööhõivesektori praktikud ja poliitikakujundajad nii Eestis kui ka välismaal – kõik professionaalid, kes toetavad inimesi haridus- ja tööalaste valikutega seotud otsuste langetamisel.

 • Karjäärispetsialistid töötukassas ja erasektoris
 • Koolitajad nii taseme- kui ka täiendõppes
 • Uurijad
 • Õpetajad jt haridustöötajad nii üld-, kutse- kui ka kõrgkoolides
 • Noorsootöötajad noortekeskustes ja kohalikes omavalitustes
 • Personalitöötajad nii era- kui ka riigisektoris
 • Ametnikud, poliitikakujundajad jt eksperdid nii haridus- kui ka tööhõivesektorist
World map

Rahvusvahelised karjääriteenuste võrgustikud

 • ICCDPP – ülemaailmne võrgustik karjääriteenuste poliitika kujundajatele.
 • Academia – karjäärispetsialistide õpiränne Euroopas.
 • NICE – Euroopa ülikoolide võrgustik kogukonna koolitajatele.
 • VALA – koolitusi pakkuv Põhja- ja Baltimaade kõrgkoolide võrgustik.
 • Euroguidance – karjääriteenuste süsteemid, praktikad, uuringud, koolitused jm värsked arengud üle Euroopa.
 • CareersNet – karjääriteenuste poliitikaid ja praktikaid koguv ja analüüsiv ekspertide võrgustik Euroopas.
 • IAEVG – konverentse korraldav ülemaailmne erialaliit, mis annab võimaluse laiendada oma võrgustikku.

Õpi- ja töörände infoallikad

DiscoverEU annab noortele võimaluse rongiga reisides Euroopat avastada.

ENIC/NARIC Keskus on välisriigis omandatud hariduse õige ja õiglase tunnustamise lihtsustamiseks ning akadeemilise ja tööalase liikuvuse soodustamiseks.

Erasmus+ on hariduse, noorte ja spordi programm, mis annab miljonitele inimestele võimaluse välismaal kogemusi omandada.

EURES aitab kaasa tööjõu vabale liikumisele Euroopas.

Eurodesk jagab infot õppimis- ja arenguvõimaluste kohta Euroopas noortele ja noorsootöötajatele.

Euroopa Solidaarsuskorpus on noorteprogramm, mis annab võimaluse rajada ühiselt hoolivam ühiskond Euroopas.

Europassi hõlbustab tööjõu vaba liikumist Euroopas ning inimeste oskuste ja kvalifikatsioonide tunnustamist teise riiki tööle või õppima asumisel.

StudyinEstonia tutvustab Eestit kui head sihtkohta õppimiseks ja töötamiseks.

YFU Eesti eesmärk on rahvusvaheliste hariduslike õpilasvahetusprogrammidega luua ühiskond, mis on tolerantne erinevate inimeste ja kultuuride vastu.

Tulevased seminarid ja vebinarid

Vaata kõiki

14.06.2024 Academia Ampsud

Academia õpirände eesmärk on anda karjääriteenuste valdkonna professionaalidele võimalus tutvuda teenuste süsteemidega Euroopas ja täiendada…

Loe edasi

05.09.2024 - 14.01.2025 Mitmekultuurilisus, õpi- ja tööränne karjäärikujundamise kontekstis

Kaasaegses maailmas puutume üha enam kokku erinevatest kultuuridest pärit inimestega. Kuidas neid mõista ja toetada?…

Loe edasi