Menüü

Euroguidance EestiEuroguidance
Eesti

Üleeuroopalise võrgustiku liikmena on meie huviks karjääriteenuste kogukonna kompetentsuse arendamine ja rahvusvaheliseks muutmine.

Millele me keskendume
ja miks see oluline on?

Professionaalsus. Peame oluliseks karjääriteenuste kogukonna kompetentsuse arendamist. See on karjääriteenuste alustala poliitikas ja praktikas.

Arendus ja innovatsioon. Toetame uuenduslikke praktikaid ja usaldusväärseid infoallikaid – need tõstavad õpirände ja karjääri kujundamise kvaliteeti.

Rahvusvaheline koostöö. Uued ja väärtuslikud ideed saavad sündida, kui karjäärispetsialistidel ja poliitikakujundajatel on võimalus oma väliskolleegidega kogemusi vahetada.

Pöördu meie poole!

 • Kui Sul on huvi rahvusvahelise koostöö vastu karjääriteenuste valdkonnas.
 • Otsid põnevaid praktikaid teistest riikidest.
 • Soovid laiendada oma rahvusvaheliste partnerite ringi.

Rahvusvahelised koostööprojektid

Lifelong Guidance in Estonia 2021

Eesti karjäärivaldkonda tutvustava materjali “Lifelong Guidance in Estonia 2021”  eesmärk on toetada kõiki karjääriteenuste kogukonna osalisi Eestis, kes soovivad end rahvusvahelisel tasandil proovile panna, Eesti kogemust levitada ja väliskogemusi Eestisse tuua. See on suunatud valdkonna ekspertidele välismaal ja annab ülevaate:

– karjääriteenustest Eesti haridusasutustes, töötukassas ja erasektoris;

– karjäärispetsialisti kutsesüsteemist ja digitaalsetest töövahenditest;

– meie olulisematest partneritest rahvusvahelises koostöös;

– haridussüsteemist ja tööturunäitajatest Eestis.

Materjal on mõeldud jagamiseks oma välismaiste kolleegidega! Võta kindlasti ühendust, kui leiad, et paberversioon oleks abiks!

Materjali linkide kogu

Ülevaatlik lühiklipp 7 Facts: Lifelong Guidance in Estonia.

Karjäärivaldkonna areng

Koostöö Academia võrgustikuga on andnud paljudele Euroopa spetsialistidele võimaluse õpirändajana täiendada oma teadmiste ja kogemuste pagasit mitmeid aastaid. Academia õpirände eesmärk on anda karjääriteenuste valdkonna professionaalidele võimalus tutvuda teenuste süsteemidega Euroopas ja täiendada oma metoodikapaketti. 2000. aastast on Eestit külastanud ligi 200 eksperti ning sama palju meie praktikuid on end välismaal täiendanud. Eestis keskendume vastuvõtjana sel aastal karjääriteenustele töötukassas ja kõrgkoolides.

2020. aastal toimus kõik virtuaalselt ja esmakordselt korraldati virtuaalne õpiränne eAcademia, kus keskse õpipesana kasutati Moodle’t. Õpiväljundite hulka lisandus erinevate IKT-lahenduste õppimine. Õppeprotsessi toetuseks töötati välja õpipäevik ning unikaalse eksperimendi kogemus avaldati koos rahvusvaheliste praktikatega (eAcademia learning mobility in Estonia) ning artiklis Virtuaalne õpiränne – mis, miks, kellele ja kuidas?. Lisaks avaldasime videoklipi Erasmus+ rikastab maailma ja avardab silmaringi. Academia teekond!

2021. aastal on kavas 12 Eesti karjäärispetsialisti õpiränded Euroopas nii füüsiliselt kui ka virtuaalselt ning septembris võtame koos partneritega vastu spetsialiste Euroopast.

E-kursus „Multikultuursus, õpi- ja tööränne karjääri kujundamise kontekstis“

Tallinna ja Tartu Ülikoolis pakutav e-kursus (4 EAP) aitab mõtestada inimeste õpirännet, töörändega seotud küsimusi ja multikultuursust laiemalt. Samuti annab kursus teadmisi tööks inimestega, kes soovivad minna õppima või töötama välismaale ning kes on tulnud Eestisse välismaalt ja soovivad karjäärinõustamist.

Kursus on töötatud välja koostöös töötukassa EURESe, Kutsekoja Europassi keskuse ja YFU Eestiga. Koolitus pälvis hiljuti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuurilt e-kursuse kvaliteedimärgise.

2021. aasta sügisel alustavad uued õppijad. Vaata lähemalt.

Karjäärikujundamise oskuste arendamine kutseõppeasutustes

Koostöös haridus- ja teadusministeeriumi, haridus- ja noorteameti õppekava ja õppevara osakonna kolleegide ning Soome partneritega korraldame kutseõppeasutuste meeskondadele koolitusi „Karjäärikujundamise oskuste arendamine kutseõppeasutustes“, mille eesmärk on pakkuda tuge koolidele, kes alustavad või kavandavad alustada kutsevaliku õppekava rakendamist.

Karjäärivaldkonna areng

Karjääriteenuste valdkonna kutsesüsteemi uuring

Karjääriteenuste valdkonna kutsesüsteemi uuringu ajendiks oli vajadus hinnata olemasoleva süsteemi toimimist ning välja selgitada arengusuunad, et karjääriteenuste valdkonna kutsesüsteem toimiks tõhusalt ja tulemuslikult.

Uuringu tulemused kinnitavad, et kutsesüsteem toetab professionaalsust ja üldiselt hinnatakse kutsesüsteemi kasulikkust kõrgelt ning selles nähakse garantiid spetsialisti kvalifikatsioonile. Kõlama jäid mitmed nii professionaalsuse tagamisega kui ka otseselt kutse taotlemise protsessiga seotud arenguvajadused. Peamisteks teemadeks kujunesid väljaõppe kättesaadavus, digihüpe kutse andmise protsessis ja kutsestandardi uuendamine.

Loe lisaks: Uuringu abil pilt selge: karjäärispetsialisti kutsesüsteemi väärtustatakse kõrgelt, kuid on ka arenguruumi.

Euroguidance võrgustiku sihtrühmade tagasiside

Viimastel aastatel on kogu Euroguidance võrgustik keskendunud oma tegevuste hindamisele. Eesmärk on erinevatest allikatest teavet kogudes saada oma tegevustele nii tagasisidet kui ka edasisidet, et järgmisi tegevusi kavandada. Saame tõdeda, et sihtrühmade tagasiside on nii Eesti keskusele kui ka kogu võrgustikule positiivne – karjääriteenuste kogukond väärtustab Euroguidance’i tegevust kõrgelt, see aitab neid igapäevatöös, toetab kompetentside arengut ja laiendab koostöövõrgustikku.

Karjääriteenuste roll ennastjuhtiva inimese kujunemisel

Võrgustikukonverents “Julge hüpe tundmatusse?” toimus jaanuaris 2020. Jagati kogemusi Eestist ja välismaalt ning otsiti vastuseid kesksele küsimusele – kuidas muutunud olukorras parimal moel õpilast toetada ning valmistada teda ette elukestvaks õppeks ja astumiseks tööturule. Lisaks Eesti praktikutele olid oma kogemusi jagamas eksperdid OECDst, Austriast, Maltalt, Soomest ja Slovakkiast.

Fookuses oli karjääriteenuste roll Eesti 2035 haridus- ja noorsootöö strateegiate elluviimisel.

Euroguidance’i partnerid hindasid Eesti keskuse toimivust

2020. aasta kevadel hindasid Euroguidance’i keskused Eestis, Prantsusmaal ja Iirimaal vastastikku praegust tööd, kasutades nn kriitilise sõbra lähenemisviisi. Väliskolleegid intervjueerisid keskuse sihtrühmade ja partnerite esindajaid ning andsid tagasisidet Euroguidance Eesti teenustele. Eesmärk oli uurida ootusi, hinnata nende kogemusi ning koondada ideid, mis võimaldaksid Eesti keskusel oma teenuseid edasi arendada.

Iirimaa ja Prantsusmaa partnerid tõdesid, et Euroguidance Eesti pakub oma karjääriteenuste kogukonnale väärtuslikku teenust, mis vastab erinevate sidusrühmade vajadustele.

Euroguidance Eesti kohta antud tagasiside

Karjäärispetsialistide rahvusvahelise koostöö vajadus

Uuring “Rahvusvaheline koostöö karjäärispetsialistide pilgu läbi(2019).

Selgitab karjäärispetsialistide kogemusi ja hinnanguid rahvusvahelise koostöö võimaluste kohta, rahvusvaheliste õppevisiitide mõju oma professionaalsele arengule ning ootusi tuleviku suhtes.

Rahvusvahelises koostöös osalemine toetab karjäärispetsialistide hinnangul nende

 • professionaalset arengut;
 • võimaldab tuua valdkonda teiste riikide häid praktikaid;
 • aitab tutvustada Eestit ja valdkonnas tehtavat;
 • annab kindlust tegutsemiseks.

Õpiränduritest karjäärispetsialistid peavad enda jaoks kõige olulisemaks erialase keeleoskuse paranemist, võrgustiku laiendamist ja uute praktikate omandamist.

Kes kuuluvad karjääriteenuste kogukonda?

Karjääriteenuste kogukonna moodustavad haridus- ja tööhõivesektori praktikud ja poliitikakujundajad nii Eestis kui ka välismaal – kõik professionaalid, kes toetavad inimesi haridus- ja tööalaste valikutega seotud otsuste langetamisel.

 • Karjäärispetsialistid töötukassas ja erasektoris
 • Koolitajad nii taseme- kui ka täiendõppes
 • Uurijad
 • Õpetajad jt haridustöötajad nii üld-, kutse- kui ka kõrgkoolides
 • Noorsootöötajad noortekeskustes ja kohalikes omavalitustes
 • Personalitöötajad nii era- kui ka riigisektoris
 • Ametnikud, poliitikakujundajad jt eksperdid nii haridus- kui ka tööhõivesektorist
World map

Rahvusvahelised karjääriteenuste võrgustikud

 • ICCDPP – ülemaailmne võrgustik karjääriteenuste poliitika kujundajatele.
 • Academia – karjäärispetsialistide õpiränne Euroopas.
 • NICE – Euroopa ülikoolide võrgustik kogukonna koolitajatele.
 • VALA – koolitusi pakkuv Põhja- ja Baltimaade kõrgkoolide võrgustik.
 • Euroguidance – karjääriteenuste süsteemid, praktikad, uuringud, koolitused jm värsked arengud üle Euroopa.
 • CareersNet – karjääriteenuste poliitikaid ja praktikaid koguv ja analüüsiv ekspertide võrgustik Euroopas.
 • IAEVG – konverentse korraldav ülemaailmne erialaliit, mis annab võimaluse laiendada oma võrgustikku.

Õpi- ja töörände infoallikad

DiscoverEU annab noortele võimaluse rongiga reisides Euroopat avastada.

ENIC/NARIC Keskus on välisriigis omandatud hariduse õige ja õiglase tunnustamise lihtsustamiseks ning akadeemilise ja tööalase liikuvuse soodustamiseks.

Erasmus+ on hariduse, noorte ja spordi programm, mis annab miljonitele inimestele võimaluse välismaal kogemusi omandada.

EURES aitab kaasa tööjõu vabale liikumisele Euroopas.

Eurodesk jagab infot õppimis- ja arenguvõimaluste kohta Euroopas noortele ja noorsootöötajatele.

Euroopa Solidaarsuskorpus on noorteprogramm, mis annab võimaluse rajada ühiselt hoolivam ühiskond Euroopas.

Europassi hõlbustab tööjõu vaba liikumist Euroopas ning inimeste oskuste ja kvalifikatsioonide tunnustamist teise riiki tööle või õppima asumisel.

StudyinEstonia tutvustab Eestit kui head sihtkohta õppimiseks ja töötamiseks.

YFU Eesti eesmärk on rahvusvaheliste hariduslike õpilasvahetusprogrammidega luua ühiskond, mis on tolerantne erinevate inimeste ja kultuuride vastu.

Euroguidance materjalid 

Tulevased seminarid ja vebinarid

Vaata kõiki

15.12.2021 Karjäärivaldkond Eestis: strateegilised valikud ja võimalused

15. detsembril tutvustame Zoomi keskkonnas kahe värskelt valminud karjääriteenuste valdkonna uuringu tulemusi. Tutvustamisele tulevad “Karjääriteenused…

Loe edasi