Menüü

Euroopa
Solidaarsuskorpus
Euroopa
Solidaarsus-korpus

Euroopa Solidaarsuskorpuse programm toetab erinevaid noorteprojekte, et kujundada avatud ühiskonda, soodustada kultuuridevahelist õppimist, suurendada kodanikuaktiivsust ja kaasata erinevaid kogukondi.

 

Millele toetust saab?

Vabatahtlik teenistus

Eelarve: 853 667 eurot

1. põhimeede

Vabatahtlik teenistus annab 18–30-aastastele noortele võimaluse end proovile panna, tegutsedes 2–12 kuud teises riigis, kultuuriruumis või töövaldkonnas.

Vabatahtlikuna saab töötada endale huvipakkuvas organisatsioonis, omandada uusi oskuseid, panustada kohalikku kogukonda, kogeda teises kultuuriruumis elamist ja rikastada oma karjäärivõimalusi.

Programmis osaleval organisatsioonil peab olema kehtiv kvaliteedimärgis.

Organisatsioon saab panustada ühiskonda:

  • saates Eesti noori välismaale vabatahtlikuks,
  • kaasates enda igapäevatöösse välisriigist tulevaid vabatahtlikke noori,
  • toetades noori solidaarsusprojektides.

Vabatahtlikku teenistust saab teha ka oma koduriigis.

Kohalikud solidaarsusprojektid

Eelarve: 150 287 eurot

2. põhimeede

Kohalike solidaarsusprojektide eesmärk on motiveerida noori märkama ja lahendama oma kodukoha probleeme.

Projektiidee autoriteks on noored – vähemalt viis noort vanuses 18–30 aastat.

Valitud ühiskondlikku probleemi püütakse erinevate tegevustega lahendada.

Noored ise vastutavad tegevuskava täitmise eest.

Noortegrupp valib projektile sobiva teema selle järgi, milline ühiskondlik probleem või valupunkt neid kõige rohkem kõnetab.

Noortele võib olla toeks projektinõustaja, kes aitab vajadusel näiteks noori motiveerida, õpikogemust analüüsida jms.

Kes saavad
toetust taotleda?

  • Mitteametlikud noortegrupid, näiteks sõpruskonnad.
  • Juriidilised isikud, sh sotsiaalsed ettevõtted.
  • Registreeritud organisatsioonid, näiteks mittetulundusühingud ja sihtasutused.
  • Kohalikud omavalitsused või nende allasutused, näiteks koolid ja noortekeskused.

Euroopa Solidaarsuskorpuse programmis on võimalik teha projekte koostöös:

Euroopa Liidu liikmesriikidega

Euroopa Liidu kandidaatriikidega:
Türgi, Põhja-Makedoonia, Serbia

Euroopa Majanduspiirkonna riikidega, mis ei kuulu Euroopa Liitu: Island, Liechtenstein ja Norra

Kui suur on Euroopa Solidaarsuskorpuse 2021. aasta eelarve?

Üleeuroopaline
Eesti

Konkreetsele projektile eraldatava toetuse suurus sõltub projekti
liigist ja projekti kaasatud partnerite arvust.

Konkreetsele projektile eraldatava toetuse suurus sõltub projekti
liigist ja projekti kaasatud partnerite arvust.

Kasulik informatsioon