Menüü

Üleilmne õpiränne
kõrghariduses

Kõrghariduse õpirändeprojektid võimaldavad kõrgkoolidel saata oma üliõpilasi vahetusõpingutele ja välispraktikatele ning töötajaid teistesse riikidesse õpetama või koolitusele.

Mis on eesmärgid?

Pakkuda kõigile tudengitele välismaal õppimise kogemust, et arendada oma isiklikke ja erialaseid oskuseid.

Toetada kõigi kõrgkooli töötajate professionaalset arengut välismaal õpetamise või koolituste abil.

Suurendada kõrgkoolide rahvusvahelistumist, konkurentsivõimet ja üleilmseid koostöövõimalusi.

Millised on prioriteedid?

Euroopa Liidu hariduspoliitika põhjal on sõnastatud Erasmus+ programmiülesed prioriteedid, mida toetust taotlevad projektid peavad arvestama. Need on otseselt seotud ka Eesti hariduse sihtidega.

Käesoleval programmiperioodil on eriline tähelepanu kaasatusel.

Programmiülesed prioriteedid

Kaasav Erasmus+

Erasmus+ programmi raames õpirännet korraldav organisatsioon peab austama kõigis oma tegevuse aspektides kaasamise ja mitmekesisuse põhimõtet ning peab tagama kõigile õpirändes osalejatele õiglased ja võrdsed tingimused. Võimaluse korral peaks toetust saav organisatsioon aktiivselt kaasama õpirändesse vähemate võimalustega osalejaid ja kasutama selleks maksimaalselt programmis ette nähtud rahalisi ja muid vahendeid.

Roheline Erasmus+

Toetust saav organisatsioon peab edendama oma osalejate seas keskkonnasäästlikku ja keskkonna suhtes vastutustundlikku käitumist, eelistama õpirände korraldamisel säästlikke reisimisviise, kasutades selleks maksimaalselt programmis ette nähtud rahalisi vahendeid.

Digitaalne Erasmus+

Toetust saav organisatsioon peaks kasutama digitaalseid vahendeid ja õppemeetodeid, et täiendada füüsilist õpirännet ja parandada koostööd partnerorganisatsioonidega. Selleks tuleb kasutada programmi poolt pakutavaid digitaalseid tööriistu, veebiplatvorme ja muid võimalusi selleks, et tagada õpirännete ja partnerlussuhete digitaalne haldamine.

Milliste riikidega saab koostööd teha?

Eesti kõrgkool saab üleilmse õpirände raames teha koostööd Erasmus+ programmi väliste kolmandate riikidega.

Programmivälised kolmandad riigid on kõik need riigid, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriigid ega Island, Liechtenstein, Norra, Põhja-Makedoonia, Serbia, Türgi.

Lisaks ei osale üleilmses õpirändes järgmised riigid:

  • Andorra, Monaco, San Marino, Vatikan;
  • Fääri saared, Šveits, Ühendkuningriik.

 

Bakalaurese- ja magistriastme tudengeid ei ole võimalik saata OECD ametlikku arenguabi saavatesse riikidesse (piirang ei kehti Lääne-Balkani regiooni riikidele).

World map

Millisteks tegevusteks saab toetust taotleda?

Kõrgkooli töötajate õpiränne

 

õpetamise eesmärgil 5 päeva kuni 2 kuud, lisanduvad reisipäevad

 

koolituse eesmärgil 5 päeva kuni 2 kuud, lisanduvad reisipäevad

 

õpiränded saavad olla põimitud ehk ühendada füüsilist ja virtuaalset õpirände perioodi

Üliõpilaste
õpiränne

 

pikaajaline õpiränne 2-12 kuud

 

praktika (ka äsjalõpetanutele) 2-12 kuud

 

doktorantide lühiajaline õpiränne 5-30 päeva

 

põimitud õpiränne – füüsiline õpiränne 5-30 päeva ja virtuaalne õpiränne kestusnõudeta, vähemalt 3 EAP

Muud toetavad ränded

 

Välisekspertide kutsumine ettevõtetest õpetamise eesmärgil 5 päeva kuni 2 kuud, lisanduvad reisipäevad

 

õpiränded saavad olla põimitud ehk ühendada füüsilist ja virtuaalset õpirände perioodi

Õppejõudude lähetuse korral kehtib lisanõue, et tuleb õpetada vähemalt kaheksa tundi nädalas.
Täpsemalt saab üleilmse õpirände projektide ja tegevuste kohta lugeda üleilmse õpirände käsiraamatust.

Kes saab esitada taotluse?

  • Erasmus+ üleilmset õpirännet saavad taotleda kõik Eesti kõrgkoolid, kus õpetatakse riiklikult tunnustatud kõrghariduse õppekavade alusel ja kellel on Erasmuse kõrgharidusharta.
  • Nii sissetuleva kui ka väljamineva õpirände jaoks esitab taotluse Eesti kõrgkool.
  • Eraisikud toetust taotleda ei saa.

Milliste kulude jaoks saab taotleda toetust?

  • Osalejale eraldatakse ühekordne reisitoetus ja individuaalne elamistoetus.
  • Koordineerivale kõrgkoolile eraldatakse iga õpirände kohta korraldustoetust 500 eurot osaleja kohta. Täiendavalt eraldatakse 100 eurot iga reaalsete kulude alusel kaasamistoetust saava osaleja kohta
  • Kõik toetused (peale kaasamistoetuse) on kindlasummalised ja ei vaja reaalsete kulude alusel tõendamist.
  • Vähemate võimalustega tudengitele eraldatakse pikaajalisel õpirändel lisatoetus 250 eurot kuus ning lühiajalisel õpirändel 100 eurot 5-14-päevase õpirände korral ja 150 eurot 15-30-päevase õpirände korral.
  • Kaasamistoetus on täiendav rahaline toetus füüsilise puude, vaimse tervise häire, muu terviseprobleemiga või isiklike asjaoludega osalejatele, et nad saaksid õpirändest osa võtta ning seda makstakse reaalsete kulude alusel.
Reisivahemaa kalkulaator

Kuidas viia ellu
üleilmse õpirände
projekt?

Ettevalmistus

1

Leia projekti jaoks sobivad partnerkoolid.

2

Aruta partnerkõrgkooliga koostööplaanid läbi.

3

Tutvu programmijuhendiga ning taotlemise ja hindamise reeglitega.

Taotlemine

4

Tutvu taotluskeskkonnas taotlusvormiga ja laadi vajadusel alla abimaterjalid.

5

Tee koostööd projektipartneriga ning esita taotlus õigel ajal.

Üks asutus saab esitada taotlusvoorus ainult ühe taotluse.

Hindamine

6

Riiklik agentuur korraldab projektide hindamise. Projektidest moodustatakse pingerida.

7

Edukate taotlejatega sõlmitakse leping ning sooritatakse ettemakse.

Elluviimine

8

Teavitage oma projektipartnereid toetuse saamisest ja asuge õpirändeid ellu viima.

9

Jälgige, et õigel ajal saaksid allkirjastatud partnerluslepingud, õppelepingud, stipendiumilepingud ning säilitage kõik õpirännetega seotud vajalikud dokumendid.

10

Esitage kokku lepitud ajal projekti vahearuanne.

Lõpetamine

11

Esitage tähtaegselt lõpparuanne.

12

Tutvustage oma projekti tulemusi ja levitage õpirännete kogemuslugusid, et inspireerida teisigi Erasmus+ võimalustest osa saama.

Tulevased seminarid ja vebinarid

Vaata kõiki

06.05.2024 - 08.05.2024 Konverents “Empowering students in the digital age”

Konverents toimub Saksamaal, Münchenis 6.–8. mail 2024 ja see käsitleb Erasmuse prioriteete „digipööre“ ja „demokraatlikus…

Loe edasi

01.06.2024 - 11.11.2024 Inclusion ACAdemy koolitussari

Kutsume teid Inclusion ACAdemy koolitusele, mis käsitleb kaasamist rahvusvahelises kõrghariduses, et õppida, kuidas rakendada praktilisi…

Loe edasi