Menüü

Õpiränne
täiskasvanuhariduses
Õpiränne
täiskasvanu-hariduses

Õpirändes osaledes saavad täiskasvanuhariduse valdkonnaga seotud inimesed suurepärase võimaluse ennast täiendada ja õppida rahvusvahelises keskkonnas. Sama oluline on rakendada Erasmus+ õpiränne ka asutuse arengueesmärkide saavutamise ja pakutava õppe kvaliteedi parandamise teenistusse.

Mis on eesmärgid?

Õpetamise ja õppimise Euroopa mõõtme tugevdamine.

Euroopa ühise haridusruumi loomine.

Formaalse, informaalse ja mitteformaalse õppe kvaliteedi parandamine täiskasvanuhariduses.

Millest lähtuda Erasmus+ õpirände kavandamisel?

Õpirändeid korraldavad organisatsioonid peavad järgima ühiseid Erasmus+ õpirände kvaliteedistandardeid. Standardid on kehtestatud selleks, et ühelt poolt tagada kõigile osalejatele hea õpirändekogemus ja kindlustada planeeritud õpiväljundite saavutamine, teiselt poolt aidata organisatsioonidel saavutada oma arengueesmärgid.

Millised on Erasmus+ programmi aluspõhimõtted?

Kaasamine ja mitmekesisus

Erasmus+ programmiga õpirännet korraldav organisatsioon peab austama kõigis oma tegevustes  kaasamise ja mitmekesisuse põhimõtet ning peab tagama kõigile õpirändes osalejatele õiglased ja võrdsed tingimused. Võimaluse korral peab toetust saav organisatsioon aktiivselt kaasama õpirändesse vähemate võimalustega osalejaid ja kasutama selleks maksimaalselt programmi ette nähtud rahalisi ja muid vahendeid.

Keskkonnasäästlikkus ja keskkonnaalane vastutus

Toetust saav organisatsioon peab edendama oma osalejate seas keskkonnasäästlikku ja keskkonna suhtes vastutustundlikku käitumist, eelistama õpirände korraldamisel säästlikke reisimisviise, kasutades selleks maksimaalselt ette nähtud rahalisi vahendeid.

Digiõpe, sh virtuaalkoostöö ning virtuaalne ja kombineeritud õpiränne

Toetust saav organisatsioon peab kasutama digitaalseid vahendeid ja õppemeetodeid, et täiendada füüsilist õpirännet ja tihendada koostööd partnerorganisatsioonidega. Selleks tuleb võimalikult palju kasutada programmis pakutavaid digitaalseid tööriistu, veebiplatvorme ja muid võimalusi.

Kes saab esitada taotluse?

 • Taotlusi saavad esitada täiskasvanuõpet pakkuvad asutused või muud täiskasvanuhariduse valdkonnas rolli omavad organisatsioonid. Täpsem info.
 • Taotluse võib esitada individuaalse organisatsioonina või õpirände konsortsiumina. Konsortsium peab koosnema vähemalt kahest Eestis tegutsevast asutusest ning konsortsiumi koordinaator peab omama Erasmuse õpirände akrediteeringut. Individuaalselt taotlemisel akrediteeringut ei nõuta. Loe lähemalt akrediteeringu taotlemisest.
 • Üksikisikud toetust taotleda ei saa.

Millised on õpirände sihtriigid?

Täiskasvanuhariduse õpirändeprojektidega on võimalik minna õppima või õpetama kõikidesse Euroopa Liidu liikmes- ja majanduspiirkonna riikidesse ning mõnda kandidaatriiki.

Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Põhja-Makedoonia Vabariik, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Serbia,  Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi, Türgi, Ungari.

Millisteks tegevusteks saab toetust taotleda?

Haridustöötajate õpiränne

 

Töövarjutamine

(2 – 60 päeva)

 

Õpetamine välisriigis

(2 – 365 päeva)

 

Kursustel ja koolitustel osalemine

(2 – 30 päeva)

 

Rohkem infot õpiränduri lehel.

Täiskasvanud õppijate õpiränne

 

Lühiajaline õpiränne

(2 – 29 päeva)

 

Pikaajaline õpiränne

(30-365 päeva)

 

Rühmaviisiline õpiränne

(2 – 30 päeva, rühmas peab olema vähemalt kaks õpilast)

 

Rohkem infot õpiränduri lehel.

Muud toetavad tegevused

 

Kutsutud väliseksperdid

(2 – 60 päeva)

 

Õpetajapraktikantide vastuvõtmine

(10 – 365 päeva)

 

Ettevalmistavad kohtumised

Kõikide õpirännete korraldamisel on võimalik rakendada põimitud õpirännet (blended mobility).
Eespool nimetatud miinimum- ja maksimumkestust kohaldatakse õpirände füüsilise osa suhtes, millele lisanduvad veel reisipäevad.

Loe lähemalt erinevate tegevusvõimaluste kohta programmijuhendist.

Millised on õpirände projektide tüübid?

Lühiajalised õpirändeprojektid

 • On kõige lihtsam ja kiirem viis Erasmus+ programmis osalemiseks.
 • Eelnev akrediteerimine pole vajalik, aga seatud on mitmed piirangud, näiteks osalejate arv, projekti kestus.
 • Lühiajalised õpirändeprojektid läbivad kvaliteedihindamise.
 • Vaata lähemalt programmijuhendist lk 121-124.

Akrediteeritud asutuste õpirändeprojektid

 • On mõeldud neile üksikasutustele ja konsortsiumitele, kes soovivad korraldada õpirännet süsteemselt ja kel on pikaajalised eesmärgid.
 • Eelnevalt on vajalik läbida akrediteerimise protsess. Loe lähemalt akrediteeringu taotlemisest.
 • Akrediteeritud asutuste õpirändeprojektide korral kvaliteedihindamist ei toimu.
 • Vaata lähemalt programmijuhendist lk 124-125.

Eelarve jaotuse põhimõtted akrediteeritud asutustele.

Millised on õpirändeprojekti võimalikud kululiigid?

 • osalemisega seotud korralduslikud kulud
 • kulu sihtriiki ja tagasi sõitmiseks
 • sihtriigis elamise kulud
 • õpirändega seotud kursusetasud
 • vähemate võimalustega osalejate lisatoetus
 • ettevalmistav lähetus
 • keeleõppe toetus (teatud tingimustel)
Vahemaa kalkulaator

Kuidas toimub
õpirändeprojekti
taotlemine?

Ettevalmistus

1

Kui veel pole, loo kasutaja Euroopa Komisjoni veebirakenduste kasutajate autentimisteenuse EU Login lehel.
NB! Kasuta konto loomisel KINDLASTI e-posti aadressi, teised võimalused Erasmus+ keskkondades ei toimi!

2

Registreeri oma asutus/kontrolli, kas juba omate OID koodi.

3

Leia taotluskeskkonnast õige taotlusvorm, tutvu küsimustega.

4

Enne, kui asud taotlust täitma, tutvu kindlasti projekti tingimuste, rahastusreeglite ning hindamiskriteeriumitega.

5

Uuri, kas agentuur on korraldamas koolitusi taotlejatele või on võimalik mõne toimunud ürituse salvestust vaadata.

Taotlemine

6

Muuda taotluskeskkond eestikeelseks.

7

Täida taotlus eesti keeles.

8

Esita taotlus õigeks tähtajaks.

Taotlus esitatakse ainult ühele Erasmus+ riiklikule agentuurile. Sisult identseid või liiga sarnaseid taotlusi ei rahastata.

Iga asutus saab esitada taotlusvoorus ainult ühe taotluse haridusvaldkonna kohta.

Hindamine

9

Oota, kuni agentuuri töötajad ja valdkonna eksperdid taotlust hindavad.

10

Esmalt tehakse taotlustele tehniline kontroll, võimalik on tehnilisi puudusi kõrvaldada (nt kui taotlusel puudus nõutud lisa).

11

Sisulisel hindamisel järgitakse programmijuhendis kirjeldatud hindamiskriteeriumeid.

12

Toetada saab ainult neid projekte, mis koguvad vähemalt 60 punkti 100-st ning igas kategoorias vähemalt 50% suurimast võimalikust punktide arvust.

13

Hindamistulemuste järgi moodustub taotlustest pingerida.

14

Pingerea järgi teeb valikukomisjon agentuurile ettepaneku, milliseid projekte toetada ja milliseid mitte.

Lepingu sõlmimine

15

Pärast rahastusotsuse kinnitamist teatatakse kõigile taotlejatele otsusest kirjalikult.

16

Positiivse otsuse korral sõlmitakse leping ja taotlejast saab toetusesaaja.

17

Õpirändeprojekti lepingu alusel tehakse ettemakse 80%.

Tulevased seminarid ja vebinarid

Vaata kõiki

28.09.2023 - 28.09.2023 Erasmus+ orienteerumisseminar: ava arendusprojektide uksed 

Veebiseminar on mõeldud selleks, et saada teadmisi ja praktilisi näiteid, kuidas õppearendustegevuste jaoks rahastust ja rahvusvahelisi partnereid kaasata.

Loe edasi