Menüü

Nordplus
programm

Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogrammi Nordplus eesmärk on soodustada ja tugevdada koostööd Põhja- ja Baltimaade vahel üld-, kõrg- ja täiskasvanuhariduses.

Programm toetab õpirännet, projekte ja võrgustikke ning on suunatud hariduse ja elukestva õppega seotud asutustele ja organisatsioonidele.

Nordplus programm koosneb mitmest alaprogrammist.

Nordplus juuniorprogramm (Nordplus Junior)

Nordplus juuniorprogrammist saab taotleda toetust, et korraldada õpirändeid, viia läbi arendusprojekte, luua uusi või laiendada olemasolevaid koostöövõrgustikke.

Programmi eesmärgid on:

 • arendada ja tugevdada koolide omavahelist koostööd;
 • parandada hariduse kvaliteeti;
 • toetada haridusuuendust ja loovust;
 • levitada häid kogemusi;
 • toetada kaasava hariduse põhimõtteid;
 • tutvustada Põhja- ja Baltimaade keeli ja kultuuri;
 • soodustada haridusasutuste ja töömaailma koostööd.

Osalevad asutused: koolieelsed lasteasutused, põhikoolid ja gümnaasiumid, kutseõppeasutused, riiklikult tunnustatud spordi- ja muusikakoolid. Ülejäänud üldharidusmaastikul tegutsevad asutused ja organisatsioonid saavad osaleda partnerina.

Sihtgrupp: õpilased, õpetajad ja teised haridustöötajad.

Mida saab teha?

Õpiränne saab toimuda vähemalt kahe osaleva programmiriigi vahel ning selle liigid on:

 • Ettevalmistav lähetus ehk kohtumine partneritega taotluste ettevalmistamiseks, mille kestus on kuni viis päeva koos reisipäevadega. Toetust on võimalik taotleda kuni kahele inimesele ühest partnerriigist (vastuvõtja kulusid ei kaeta). Tegevused võivad toimuda ühe aasta jooksul.
 • Õpilasgruppide vahetus, mille kestus on 5 päeva (3 tööpäeva + 2 reisipäeva) – 3 nädalat ja igast partnerkoolist võib osaleda kuni 30 õpilast, kusjuures vahetused võivad toimuda 1 – 2 aasta jooksul.
 • Õpetajate vahetus/töövarjutamine/õppelähetused, kestusega viiest päevast (vähemalt 3 tööpäeva) kuni kahe aastani. Tegevused võivad toimuda 1-2 aasta jooksul.
 • Õppevisiidid on 2023-2027 programmiperioodi uus tegevus ja taotlusi saab esitada vaid sügisesesse taotlusvooru (tähtaeg 1. oktoober). Koolidel ja haridusasutuse pidajatel on võimalus esitada taotlus õppevisiitide korraldamiseks erinevatesse haridusasutustesse, uurimiskeskustesse, ettevõtetesse, haridusasutuse pidajate juurde (school legal bodies), kestusega 1-3 päeva. Eesmärgiks on aidata kaasa haridusasutusetele vajalike uute teadmiste ja kogemuste omandamisele ning tulevikuperspektiivi kujundamisele. Toetust on võimalik taotleda 2-8 osalejale ühest asutusest ning tegevused peavad toimuma ühe aasta jooksul.

Arendusprojektid: koostöö vähemalt kolme erineva programmiriigi kooli/asutuse vahel ühist huvi pakkuval teemal kestusega kuni kaks aastat. Kahel eelarvereal toimub selles tegevuses ühikupõhine rahastamine:

a) projekti juhtimine, ellu viimine ja tulemuste levitamine (koordinaator 3000 eurot ja partner 1000 eurot);

b) rahvusvahelised projektikohtumised.

Võrgustikud: võrgustiku loomine, olemasoleva võrgustiku koostöö arendamine või võrgustiku laiendamine vähemalt kolme erineva programmiriigi kooli/asutuse vahel kestusega kuni kaks aastat.

Nordplus taotluskutse

Vaata ka 2023. aasta taotlusvooru infopäeva materjale.

Nordplus juuniorprogrammi ametlik kodulehekülg

Kontakt Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuris: Kristiina Lutsar, e-post: kristiina.lutsar@harno.ee

Nordplus kõrgharidusprogramm (Nordplus Higher Education)

Programmist saab taotleda toetust üliõpilaste ja õppejõudude õpirändeks, koostöövõrgustike loomiseks ja arendamiseks ning muude projektitegevuste jaoks.

Programmi eesmärgid on:

 • luua osalevate riikide kõrgkoolide vahelisi võrgustikke kogemuste vahetamiseks, levitamiseks ja uuenduslike lahenduste loomiseks;
 • aidata kaasa kõrgkoolide ning teiste kõrgharidusega seotud asutuste koostööle;
 • soodustada kõrgharidusasutuste ja tööturu koostööd;
 • tagada nii üliõpilaste kui ka õppejõudude kõrge tase.

Mida saab teha?

Õpiränne saab toimuda vähemalt kahe osaleva programmiriigi vahel ning selle liigid on:

 • üliõpilaste õpiränne õppima või praktikale (sh ka äsjalõpetanu praktika) (3 – 12 kuud),
 • üliõpilaste lühiajaline õpiränne (1 – 2 kuud),
 • ekspressmobiilsus (5 päeva –  1 kuu),
 • õppejõudude õpiränne, mis sisaldab minimaalselt 8 tundi õpetamist/tööd.

Koostööprojektid toimuvad vähemalt kolme partneri vahel, kes on pärit kolmest erinevast programmiriigist ning selle liigid on:

 • intensiivkursused,
 • ühisõppekavad,
 • kõrghariduse arendusprojektid, sh ühisõppekavade arendamine ja ühsimoodulid.

Võrgustikuprojektid hõlmavad vähemalt kolme partnerit kolmest programmiriigist ja tegevuseks on võrgustike loomine ja arendamine, sh

 • administratiivsed kohtumised võrgustike loomiseks ja arendamiseks;
 • kohtumised õpirände kavandamiseks,
 • kursused või
 • uute partnerite kaasamised.

Kõigilt osapooltelt peab olema kinnituskiri (Letter of Intent, vorm taotluskeskkonnas).

Lisainformatsiooni programmis osalemise ning reeglite kohta leiad Nordplus juhendraamatust ning Nordplus kõrgharidusprogrammi ametlikult koduleheküljelt.

Vaata ka 2023. aasta taotlusvooru infopäeva materjale.

Vaata videot Eesti Kunstiakadeemia kogemuse kohta – miks osaleda võrgustikes?

 

 

Kontakt Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuris: Kaja Kruusamägi, telefon: 699 6499 e-post: kaja.kruusamagi@harno.ee

Nordplus täiskasvanuhariduse programm (Nordplus Adult)

Programmi eesmärgid on:

 • toetada Põhja- ja Baltimaade koostööd täiskasvanuhariduses;
 • parandada täiskasvanuhariduse kvaliteeti;
 • viia ellu häid ja uuenduslikke ideid;
 • arendada täiskasvanuhariduse valdkonda tervikuna.

Osalevad asutused: asutused, mis tegutsevad täiskasvanuhariduse valdkonnas, näiteks koolituskeskused (rahvaülikoolid, keeltekoolid), haridusasutused (täiskasvanute gümnaasiumid, kõrgkoolide ja kutseõppeasutuste täiskasvanuõppe osakonnad), kultuuriasutused (muuseumid, raamatukogud, teatrid), vanglad, kohalikud omavalitsused, vabaühendused, liidud, seltsid jms.

Sihtgrupp: täiskasvanute koolitajad; täiskasvanuharidust pakkuvate asutuste juhid ja personal (koolitusjuhid, metoodikud, haridusprogrammide koordinaatorid); täiskasvanud õppijad, kes õpivad mõnes eelpool nimetatud asutuses.

Kuigi Nordplus programm ei sea piiranguid taotleja tegevusvormile, on siiski oluline rõhutada, et projektid peavad olema suunatud täiskasvanutele suunatud haridusele ja õppimisele. Näiteks saab Nordplus täiskasvanuhariduse programmist toetada ümber-, täiend- või töökohapõhisele õppele suunatud tegevusi (CVET), kuid üldkutseharidusele / esialgse kutsehariduse omandamisele suunatud tegevused kuuluvad Nordplus Junior programmi alla.

Mida saab teha?

Õpirändeprojektides ehk õppevisiitidel ja  -lähetustel  (kestus kuni üks aasta) saavad osaleda vähemalt kaks erinevat asutust kahest erinevast programmiriigist ning selle liigid on:

 • ettevalmistav lähetus ehk kohtumine partneritega projektitaotluste ettevalmistamiseks;
 • täiskasvanuhariduse valdkonna töötajate vahetus ehk täiskasvanute koolitajate või täiskasvanukoolituse korralduse ja arendusega tegeleva personali osalemine kursusel või õppevisiidil mõnes teises asutuses;
 • õppijate vahetus ehk täiskasvanud õppijate õpiränne või praktika.

Koostööprojektides osalevad vähemalt kolm erinevat asutust kolmest erinevast programmiriigist ning selle käigus tegeletakse ühe kindla teemaga, mis on seotud kõikide projektis osalevate osapoolte ühise (ja täiskasvanuharidusega seotud) arenguvajadusega, samuti kohtutakse koostööpartneritega edasiste tegevuste kavandamiseks (projektid võivad kesta kuni 2  aastat).

Koostööprojektide liigid on:

 • temaatiline koostöövõrgustik ehk vähemalt kolme asutuse projekt, mille eesmärk on tugevdada tööalaseid sidemeid, et luua ühist huvi pakkuvate teemadega tegelemiseks koostöövõrgustik;
 • arendusprojekt eesmärgiga töötada koostöös välja (või arendada, kohandada) koolituskursuseid, metoodikaid, õppematerjale jms;
 • uurimisprojekt eesmärgiga uurida, analüüsida, kaardistada olemasolevaid teadmisi ja kogemusi täiskasvanuhariduses ning teavitada laiemat avalikkust tulemustest.

Nordplus taotluskutse

Vaata ka 2023. aasta taotlusvooru infopäeva materjale.

Nordplusi täiskasvanuhariduse programmi ametlik kodulehekülg

Kontakt Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuris: Tiina Sergo, telefon: 697 9233 ; e-post: tiina.sergo@harno.ee

Nordplus horisontaalprogramm (Nordplus Horizontal)

Programmiga saab taotleda toetust mitmeid valdkondi hõlmavate projektide ning võrgustike loomise jaoks.

Nordplus horisontaalprogramm toetab koostööd haridusvaldkonna ja erinevate sektorite vahel ning on mõeldud uuenduslike, eripäraste, laiema kandepinnaga või komplekssete teemade käsitlemiseks.

Programmi eesmärgid on:

 • toetada erinevaid valdkondi hõlmavaid projekte ja võrgustike loomist;
 • toetada uuenduslikke projekte, mis tegelevad uute, eripäraste, laiemate või komplekssemate teemadega;
 • toetada projekte ja võrgustikke, mis parandavad osalevate riikide elukestva õppe kvaliteeti ja mis pakuvad selles valdkonnas uuenduslikke lahendusi.

Programm toetab erinevaid valdkondi hõlmavaid projekte ja võrgustikke ning neisse peab olema kaasatud vähemalt kolm asutust erinevatest programmiriikidest ning vähemalt kahelt erinevatelt haridustasandilt. Tegevused võivad olla varasemate Nordplusi programmi toetatud võrgustike või projektide edasiarendused või laiendused, mis katavad erinevaid valdkondi ning analüüsivad, võrdlevad, levitavad ja kasutavad laialdasemalt nende projektide ja võrgustike tulemusi.

Mida saab teha?

 • Töötoad;
 • seminarid kogemuste vahetamiseks;
 • konverentsid;
 • uuringud ja analüüsid;
 • statistikaprojektid;
 • projektid, mis kasutavad haridusuuringute tulemusi;
 • keeleõppe, õpetamise ja tõlkimise alased uuenduslike materjalide või teiste valdkondade samalaadsete materjalide loomine;
 • uuenduslikel õpiplatvormidel põhinevate uute kursuste moodulite loomine;
 • tulemuste ja heade kogemuste avaldamine, levitamine ja vahetamine.

Nordplus taotluskutse

Vaata ka 2023. aasta taotlusvooru infopäeva materjale.

Eelarve näidistabel.

Nordplus horisontaalprogrammi ametlik kodulehekülg

Kontakt Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuris: Katrin Rein, telefon: 56 204 395; e-post: katrin.rein@harno.ee

Nordplus keeleprogramm (Nordplus Nordic Languages)

Nordplus keeleprogrammi eesmärk on põhjamaade keelte (taani, norra, rootsi, islandi, soome, fääri, grööni ja nende keelte viipekeele ning Põhjamaade ametlike vähemuskeelte) õppe toetamine kõikidel haridustasanditel.

Programm toetab projekte ja võrgustikke, kus osaleb vähemalt kaks asutust kahest riigist ning mis kestavad kuni kolm aastat.

Osalevad asutused: põhikoolid, keskkoolid, kõrgkoolid, uuringukeskused, keeltekoolid ja muud keelõppega tegelevad organisatsioonid, ettevõtted, kultuuriinstituudid jms.

Mida saab teha?

 • Töötada välja metoodikaid ja õppematerjale,
 • arendada põhjamaade keeltega seotud õppekavu;
 • töötada välja IKT ja keeletehnoloogilisi lahendusi keeleõppes;
 • korraldada teavitustööd laiemale elanikkonnale;
 • viia läbi uuringud;
 • korraldada konverentse, seminare, festivale.

Nordplus taotluskutse

Vaata ka 2023. aasta taotlusvooru infopäeva materjale.

Eelarve näidistabel.

Nordplus keeleprogrammi ametlik kodulehekülg

Kontakt Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuris: Katrin Rein, telefon: 56 204 395; e-post: katrin.rein@harno.ee

Hea teada

 • 2023. aastal algas uus Nordplusi programmiperiood, mis kestab kuni 2027. Programmiperioodi eesmärkideks on:
  • Põhja- ja Baltimaade haridusalase koostöö tugevdamine,
  • uuenduslike projektitulemuste jagamine ning hea kogemuse vahetamine,
  • elukestva õppe kvaliteedi tõstmine ning õpirände suurendamine,
  • koostöö tööturuga,
  • erinevate sihtgruppide kaasamine õppetöösse,
  • põhjamaade keelte ning viipekeele õppimise vastu huvi äratamine ning Põhjamaade rahvusvähemuste keeltele tähelepanu pööramine.
 • 2023.-2024. aastal on eelisteemaks “Tõhus hariduskoostöö sotsiaalselt jätkusuutliku tuleviku nimel”.  Esitada võib ka muude teemadega seotud taotlusi, mida hinnatakse võrdsetel alustel.
 • 2024. aasta taotlustähtaeg on 1. veebruaril. Taotlusi saab pärast taotlusvooru väljakuulutamist esitada online-keskkonnas Espresso.
 • Ettevalmistavate lähetuste taotlustähtaeg on 1. oktoober 2024.  Ettevalmistavat lähetust saab taotleda juunior-, täiskasvanuhariduse ja keeleprogrammis, et kohtuda partneritega 2024. aasta projektitaotluse viimistlemiseks. Taotlusi saab pärast taotlusvooru väljakuulutamist esitada online-keskkonnas Espresso.
 • Rahastatud projektidega saad tutvuda Nordplus programmi kodulehel, sh on võimalik projekte otsida erinevate kriteeriumite (teema, programm, aasta, riik, asutus) järgi  projektide andmebaasist .
 • Rohkem infot programmi Nordplus kohta leiad ametlikult kodulehelt. Samuti on võimalus liituda ka Erasmuse uudiskirjaga, milles jagame Nordplus uudiseid.

Milliste riikidega saab koostööd teha?

Nordplus programmis osalevad riigid on: Ahvenamaa, Eesti, Fääri saared, Gröönimaa, Island, Leedu, Läti, Norra, Soome, Rootsi, Taani