Menüü

Nordplus
programm

Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogrammi Nordplus eesmärk on soodustada ja tugevdada koostööd Põhja- ja Baltimaade vahel üld-, kõrg- ja täiskasvanuhariduses.

Programm toetab õpirännet, projekte ja võrgustikke ning on suunatud hariduse ja elukestva õppega seotud asutustele ja organisatsioonidele.

Nordplus programm koosneb mitmest alaprogrammist.

Nordplus juuniorprogramm (Nordplus Junior)

Nordplus juuniorprogrammist saab taotleda toetust, et korraldada õpirändeid, viia läbi arendusprojekte, luua uusi koostöövõrgustikke või laiendada olemasolevaid võrgustikke.

Programmi eesmärgid on:

 • arendada ja tugevdada koolide omavahelist koostööd;
 • parandada hariduse kvaliteeti;
 • toetada haridusuuendust ja loovust;
 • levitada häid kogemusi;
 • toetada kaasava hariduse põhimõtteid;
 • tutvustada Põhja- ja Baltimaade keeli ja kultuuri;
 • soodustada haridusasutuste ja töömaailma koostööd.

Osalevad asutused: koolieelsed lasteasutused, põhikoolid ja gümnaasiumid, kutseõppeasutused, riiklikult tunnustatud spordi- ja muusikakoolid. Ülejäänud üldharidusmaastikul tegutsevad asutused ja organisatsioonid saavad osaleda partnerina.

Sihtgrupp: õpilased, õpetajad ja teised haridustöötajad.

Mida saab teha?

Õpiränne saab toimuda vähemalt kahe osaleva riigi vahel ning selle liigid on:

 • Ettevalmistav lähetus ehk kohtumine partneritega taotluste ettevalmistamiseks, mille kestus on kuni viis päeva koos reisiajaga. Toetust on võimalik taotleda kuni kahele inimesele ühest õppeasutusest (vastuvõtja kulusid ei kaeta).
 • Õpilasgruppide vahetus, mille kestus on 1 – 3 nädalat ja igast partnerkoolist võib osaleda kuni 30 õpilast, kusjuures vahetused võivad toimuda 1 – 3 aasta jooksul.
 • Õpilaste individuaalne akadeemiline õpiränne, mille kestus on ühest nädalast kuni ühe aastani.
 • Õpilaste õpiränne töökogemuse saamiseks, mille kestus on ühest nädalast kuni ühe aastani. Õpiränded peavad toimuva 1 – 3 aasta jooksul (taotluse esitab kool).
 • Õpetajate vahetus/töövarjutamine/õppelähetused, kestusega ühest nädalast kuni ühe aastani.

Arendusprojektid: koostöö vähemalt kolme riigi kooli/asutuse vahel ühist huvi pakkuval teemal kestusega kuni kolm aastat. Omafinantseering peab olema 25%.

Võrgustikud: võrgustiku loomine, olemasoleva võrgustiku koostöö arendamine või võrgustiku  laiendamine vähemalt kolme riigi kooli/asutuse vahel kestusega kuni kolm aastat. Omafinantseering peab olema 25%.

Enne taotlemist tuleb kindlasti tutvuda Nordplusi taotluskutse ja juhendraamatuga.

Vaata Nordplus 2021. aasta taotlusvooru tutvustava veebiseminari ettekannet.

Nordplus juuniorprogrammi ametlik kodulehekülg

Kontakt Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuris: Anne Hütt, telefon: 699 6497; e-post: anne.hutt@harno.ee

Nordplus kõrgharidusprogramm (Nordplus Higher Education)

Programmist saab taotleda toetust üliõpilaste ja õppejõudude õpirändeks, koostöövõrgustike loomiseks ja arendamiseks ning muude projektitegevuste jaoks.

Programmi eesmärgid on:

 • luua osalevate riikide kõrgkoolide vahelisi võrgustikke kogemuste vahetamiseks, levitamiseks ja uuenduslike lahenduste loomiseks;
 • aidata kaasa kõrgkoolide ning teiste kõrgharidusega seotud asutuste koostööle;
 • soodustada kõrgharidusasutuste ja tööturu koostööd;
 • tagada nii üliõpilaste kui ka õppejõudude kõrge tase.

Mida saab teha?

Õpiränne saab toimuda vähemalt kahe osaleva riigi vahel ning selle liigid on:

 • üliõpilaste õpiränne (3 – 12 kuud),
 • üliõpilaste lühiajaline õpiränne (1 – 2 kuud),
 • ekspressmobiilsus (alla 1 kuu),
 • õppejõudude õpiränne.

Koostööprojektid toimuvad vähemalt kolme partneri vahel, kes on pärit kolmest erinevast programmiriigist ning selle liigid on:

 • intensiivkursused,
 • ühisõppekavad,
 • kõrghariduse arendusprojektid.

Võrgustikuprojektid hõlmavad vähemalt kolme partnerit kolmest programmiriigist ja tegevuseks on võrgustike loomine ja arendamine, sh

 • administratiivsed kohtumised võrgustike loomiseks ja arendamiseks;
 • kohtumised õpirände kavandamiseks,
 • kursused või
 • uute partnerite kaasamised.

Taotlus võib olla esitatud kas taani, norra, rootsi või inglise keeles. Kõigilt osapooltelt peab olema kinnituskiri (Letter of Intent).

Lisainformatsiooni programmis osalemise ning reeglite kohta leiad Nordplus juhendraamatust ning Nordplus kõrgharidusprogrammi ametlikult kodulehküljelt.

Vaata Nordplusi 2021. aasta taotlusvooru tutvustava veebiseminari ettekannet.

Kontakt Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuris: Kaja Kruusamägi, telefon: 699 6499 e-post: kaja.kruusamagi@harno.ee

Nordplus täiskasvanuhariduse programm (Nordplus Adult)

Programmi eesmärgid on:

 • toetada Põhja- ja Baltimaade koostööd täiskasvanuhariduses;
 • parandada täiskasvanute koolitamise kvaliteeti;
 • viia ellu häid ja uuenduslikke ideid;
 • arendada täiskasvanuhariduse valdkonda tervikuna.

Osalevad asutused: asutused, mis tegutsevad täiskasvanuhariduse valdkonnas, näiteks koolituskeskused (rahvaülikoolid, keeltekoolid), haridusasutused (täiskasvanute gümnaasiumid, kõrgkoolide ja kutseõppeasutuste täiskasvanuõppe osakonnad), kultuuriasutused (muuseumid, raamatukogud, teatrid), vanglad, kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, kodanike ühendused, liidud, seltsid jms.

Sihtgrupp: täiskasvanute koolitajad; täiskasvanuharidust pakkuvate asutuste juhid ja personal (koolitusjuhid, metoodikud, haridusprogrammide koordinaatorid); täiskasvanud õppijad, kes õpivad mõnes eelpool nimetatud asutuses.

Mida saab teha?

Õpirändeprojektides ehk õppevisiitidel ja  -lähetustel  (kestus kuni üks aasta) saavad osaleda vähemalt kaks erinevat asutust kahest erinevast riigist ning selle liigid on:

 • ettevalmistav lähetus ehk kohtumine partneritega projektitaotluste ettevalmistamiseks;
 • täiskasvanuhariduse valdkonna töötajate vahetus ehk täiskasvanute koolitajate või täiskasvanukoolituse korralduse ja arendusega tegeleva personali osalemine kursusel või õppevisiidil mõnes teises asutuses;
 • õppijate vahetus ehk täiskasvanud õppijate õpiränne või praktika.

Koostööprojektides osalevad vähemalt kolm erinevat asutust kolmest erinevast riigist ning selle käigus tegeletakse ühe kindla teemaga, mis pakub kõikidele osapooltele täiskasvanuhariduses huvi, samuti kohtutakse koostööpartneritega edasiste tegevuste kavandamiseks (projektid võivad kesta 1 – 3 aastat). Koostööprojektide liigid on:

 • temaatiline koostöövõrgustik ehk vähemalt kolme asutuse projekt, mille eesmärk on tugevdada tööalaseid sidemeid, et luua ühist huvi pakkuvate teemadega tegelemiseks koostöövõrgustik;
 • arendusprojekt eesmärgiga töötada koostöös välja (või arendada, kohandada) koolituskursuseid, metoodikaid, õppematerjale jms;
 • uurimisprojekt eesmärgiga uurida, analüüsida, kaardistada olemasolevaid teadmisi ja kogemusi täiskasvanuhariduses ning teavitada laiemat avalikkust tulemustest.

Enne taotlemist tuleb kindlasti tutvuda Nordplusi taotluskutse ja juhendraamatuga.

Vaata Nordplusi 2021. aasta taotlusvooru tutvustava veebiseminari ettekannet.

Nordplusi täiskasvanuhariduse programmi ametlik kodulehekülg

Kontakt Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuris: Ellen Vimberg, telefon: 699 9392 (kl 14 – 17); e-post: ellen.vimberg@harno.ee

Nordplus horisontaalprogramm (Nordplus Horizontal)

Programmiga saab taotleda toetust mitmeid valdkondi hõlmavate projektide ning võrgustike loomise jaoks.

Nordplus horisontaalprogramm toetab koostööd haridusvaldkonna ja erinevate sektorite vahel ning on mõeldud uuenduslike, eripäraste, laiema kandepinnaga või komplekssete teemade käsitlemiseks.

Programmi eesmärgid on:

 • toetada erinevaid valdkondi hõlmavaid projekte ja võrgustike loomist;
 • toetada uuenduslikke projekte, mis tegelevad uute, eripäraste, laiemate või komplekssemate teemadega;
 • toetada projekte ja võrgustikke, mis parandavad osalevate riikide elukestva õppe kvaliteeti ja mis pakuvad selles valdkonnas uuenduslikke lahendusi.

Programm toetab erinevaid valdkondi hõlmavaid projekte ja võrgustikke ning neisse peab olema kaasatud vähemalt kaks asutust erinevatelt haridustasanditelt. Tegevused võivad olla varasemate Nordplusi programmi toetatud võrgustike või projektide edasiarendused või laiendused, mis katavad erinevaid valdkondi ning analüüsivad, võrdlevad, levitavad ja kasutavad laialdasemalt nende projektide ja võrgustike tulemusi.

Mida saab teha?

 • töötoad;
 • seminarid kogemuste vahetamiseks;
 • konverentsid;
 • uuringud ja analüüsid;
 • statistikaprojektid;
 • projektid, mis kasutavad haridusuuringute tulemusi;
 • keeleõppe, õpetamise ja tõlkimise alased uuenduslike materjalide või teiste valdkondade samalaadsete materjalide loomine;
 • uuenduslikel õpiplatvormidel põhinevate uute kursuste moodulite loomine;
 • tulemuste ja heade kogemuste avaldamine, levitamine ja vahetamine.

Enne taotlemist tuleb kindlasti tutvuda Nordplusi taotluskutse ja juhendraamatuga.

Vaata Nordplus 2021. aasta taotlusvooru tutvustava veebiseminari ettekannet.

Nordplus horisontaalprogrammi ametlik kodulehekülg

Kontakt Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuris: Anne Hütt, telefon: 699 6497; e-post: anne.hutt@harno.ee

Nordplus keeleprogramm (Nordplus Nordic Languages)

Nordplus keeleprogrammi eesmärk on taani, norra ja rootsi keelte õppe toetamine kõikidel haridustasanditel.

Programm toetatab projekte ja võrgustikke, kus osaleb vähemalt kolm riiki ning mis kestavad kuni kolm aastat.

Osalevad asutused: koolieelsed lasteasutused, üldhariduskoolid, kõrgkoolid, uuringukeskused, keeltekoolid ja muud keelõppega tegelevatel organisatsioonid, ettevõtted, kultuuriinstituudid jms.

Mida saab teha?

 • Töötada välja metoodikaid ja õppematerjale,
 • arendada põhjamaade keeltega seotud õppekavu;
 • korraldada teavitustööd laiemale elanikkonnale;
 • viia läbi uuringud;
 • korraldada konverentse, seminare, festivale.

Enne taotlemist tuleb kindlasti tutvuda Nordplus taotluskutse ja juhendraamatuga.

Vaata Nordplus 2021. aasta taotlusvooru tutvustava veebiseminari ettekannet.

Nordplus keeleprogrammi ametlik kodulehekülg

Kontakt Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuris: Anni Korts-Laur, telefon: 560 43675; e-post: anni.korts-laur@harno.ee.

Hea teada

 • Taotlusi saab pärast taotlusvooru väljakuulutamist esitada online-keskkonnas Espresso.
 • Rahastatud projektidega saad tutvuda Nordplus projektide andmebaasis, mis võimaldab otsinguks kasutada erinevaid kriteeriume (fraas, programm, aasta, riik, asutus).
 • Rohkem infot programmi Nordplus kohta leiad ametlikult kodulehelt. Samuti on võimalus liituda ka Erasmuse uudiskirjaga, milles jagame Nordplus uudiseid.

Milliste riikidega saab koostööd teha?

Nordplus programmis osalevad riigid on: Ahvenamaa, Eesti, Fääri saared, Gröönimaa, Island, Leedu, Läti, Norra, Soome, Rootsi, Taani