Menüü

Üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduse õpirändeprojektide
toetuse saajale
Õpirändeprojekti
toetuse saajale

Kui taotlus on saanud positiivse rahastusotsuse,
on vaja hakata projekti ellu viima.
Õpirändeprojekti toetusesaajal tuleb
kõigi reeglitega hästi kursis olla.

Hea teada

Õpirändeprojekti elluviimise aluseks on programmijuhend, Erasmuse õpirände kvaliteedistandard ja toetuse kasutamise leping oma lisadega.

Eduka projekti tagab projektimeeskonna loomine oma asutuses, sest üksi on keeruline nii projekti vedada, osalejatega tegeleda, vastuvõtvate partneritega kokkuleppeid sõlmida, õpirändeid korraldada, mõju mõõta, teavitust korraldada kui ka aruandlust koostada.

Õpirändes osalenu täidab veebipõhise tagasisideankeedi õpirändel kogetu kohta, toetust saanud asutus koostab aruande kogu projekti kohta tervikuna.

Tee aegsasti selgeks, milliseid tõendusdokumente on vaja koguda ja esitada riiklikule agentuurile (vt oma lepingu lisa 3) ning milliseid oma asutusele.

Alati on vajalik õpirändes osaleja tunnistus, millel on lisaks osaleja nimele ja tegevuse kuupäevadele välja toodud ka õpiväljundid (teatud erisused vastavalt tegevuse tüübile).

Igalt projektilt oodatakse tegevuste, tulemuste ja eduloo tutvustamist nii oma asutuse sees kui ka avalikkusele. Projekti tuleb tutvustada kogu selle kestuse ajal. Alati tuleb viidata Euroopa Liidule kui projekti kaasrahastajale.

Õpirändes osalejatega seotud dokumentide vormid

Toetuse saanud organisatsioon peab omakorda sõlmima lepingud õpirändes osalejatega. Selleks on Euroopa Komisjon välja töötanud vormid, millega on paika pandud miinimumnõuded. Siin avaldatud näidiste kasutamine ei ole kohustuslik, kuid sellisel juhul peab toetusesaaja tagama kasutatava dokumentatsiooni vastavuse miinimumnõuetele.

Õpirände toetuse kasutamise leping ehk Grant agreement model for Erasmus+ mobility of individuals

Sellise lepingu sõlmimine on kohustuslik kõigi individuaalsete õpirändetegevuste puhul, v.a oma asutuse töötajate töölähetuste puhul.

Leping saatva organisatsiooni ja õpirändes osaleja vahel sõlmitakse üldjuhul eesti keeles, kuid selle juurde kuuluva lisa 1 ehk õppelepingu ehk Learning Agreementi osapooleks on ka vastuvõttev organisatsioon, mistõttu tuleb see dokument koostada ühises töökeeles, milleks on enamasti inglise keel.

Learning Agreement ning Learning Agreement Complement.

Erisused:
– kursustel osalemise puhul lisa 1 ei nõuta, selle võib asendada kursuse kirjeldusega, mis ei pea olema vastuvõtva organisatsiooni poolt allkirjastatud;
– kutsevõistlustel osalemise puhul asendatakse lisa 1 ajakavaga;
– kutsutud välisekspertide puhul asendatakse lisa 1 koolituse kavaga ja peale tegevuse toimumist vormistatakse Erasmus+ learning programme provided by an invited expert.

Üld- ja täiskasvanuhariduse valdkonnas on üheks tegevuseks rühmaviisilised õpiränded. Nende puhul tuleb vastuvõtva organisatsiooniga kokku leppida õppeprogramm ehk Erasmus+ learning programme for group activities.

 

Tabel: mis dokumendid mis tegevuste puhul?

 

Aruandlus

Projektis osalejad peavad oma õpirände kohta andma tagasisidet ning projektijuht koostab pärast projektiperioodi lõppu kogu projekti lõpparuande. Aruanded kirjutatakse eesti keeles ja esitatakse veebipõhise aruandluskeskkonna kaudu.

 

Aruandluskeskkond

Kasutusjuhend

Õpirändes osaleja tagasisideankeedi näidis

Rühmaviisilise õpirände tagasisideankeedi näidis

Kuidas tagasisideankeet eestikeelseks teha?