Menüü

Tsentraalsed
tegevused

Euroopa Komisjon toetab tsentraalselt muu hulgas õppekavade arendusprojekte, kõrgkoolide ja ettevõtete vahelist koostööd, kõrgkoolide kaasajastamist ning temaatilisi koostöövõrgustikke.

Innovatsioonipartnerlused

1. Innovatsiooniliidud

Innovatsiooniliidud on

a) haridusasutuste ja ettevõtete liidud, mis toetavad innovatsiooni hariduses ja ettevõtluses, töötavad välja uusi lähenemisviise õpetamisele ja õppimisele ning edendavad ettevõtlust ja teadmiste jagamist. Need liidud võimendavad innovatsiooni ja ajakohastavad Euroopa haridussüsteeme.

Rohkem infot tegevuste ja taotlemise kohta leiab siit.

b) valdkondliku koostöö liidud oskuste arendamiseks, mis töötavad välja konkreetseid lahendusi oskuste arendamiseks mõnes kindlas majandussektoris või valdkonnas, mis toetab jätkusuutlikku konkurentsivõimet, sotsiaalset õiglust ja vastupanuvõimet ehk Euroopa oskuste tegevuskava üht olulist meedet – oskuste pakti.

Rohkem infot tegevuste ja taotlemise kohta leiab siit.

Kõrgharidusvaldkonna suutlikkuse parandamisega toetatakse partnerriikides kõrghariduse ajakohastamist ning ligipääsetavamaks ja rahvusvahelisemaks muutumist. Järgmine taotlustähtaeg suutlikkuse parandamise projektidele on 2022. aastal.

Tipptaset arendavad partnerlused

1. Kutsehariduse tippkeskused

Kutsehariduse tippkeskuste algatus toetab kutseharidusasutuste kiiret kohandumist muutuvate majanduslike ja sotsiaalsete vajadustega. Eesmärk on edendada riikidevahelisi koostööplatvorme, pakkudes stiimulit, tehnilist tuge ja vastastikkuseid õppimisvõimalusi.

Fookuses on õppijakeskne terviklik lähenemisviis, kus kutseharidus ja -koolitus:

  • aitab kaasa piirkondlikule arengule, innovatsioonile, kaasamisele ja arukale spetsialiseerumisele;
  • teeb tihedat koostööd teiste haridus- ja koolitusasutuste, teadusringkondade ja ettevõtetega;
  • võimaldab õppijatel omandada kvaliteetseid kutse- ja võtmepädevusi, luues uuenduslikke partnerlusi töömaailmaga ning toetades õppe- ja koolitustöötajate pidevat professionaalset arengut.

Rohkem infot tegevuste ja taotlemise kohta leiab siit.

2. Erasmus+ õpetajate akadeemiad

Erasmus+ õpetajate akadeemiad ühendavad õpetajate esmakoolituse pakkujad, täiendõppe pakkujad ja teised osapooled nagu näiteks õpetajate ühendused, ministeeriumid ja sidusrühmad, et töötada välja ja testida tõhusaid, ligipääsetavaid ja erinevatesse kontekstidesse ülekantavaid professionaalse õppimise strateegiaid ja programme. Eesmärk on kujundada Euroopa õpetajahariduse poliitikat, luues õpetajakoolituse võrgustikke ja praktikakogukondi.

See koostöö hõlmab Euroopa Liidu peamisi prioriteete:

  • õppimine digitaalses maailmas,
  • jätkusuutlikkus,
  • võrdsus ja kaasatus.

Eesmärk on pakkuda õpetajatele nende prioriteetsete teemade kursusi, mooduleid ja muid õppimisvõimalusi, samuti töötada välja ja testida ühiselt erinevaid õpirände mudeleid (virtuaalne, füüsiline ja kombineeritud) õpetaja esmases koolituses ja osana õpetajate pidevast professionaalsest arengust.

Erasmus+ õpetajate akadeemiad arendavad õpetajakoolituse pakkujate jätkusuutlikku koostööd, mõjutades nii õpetajakoolituse kvaliteeti Euroopas.

Rohkem infot tegevuste ja taotlemise kohta leiab siit.

3. Erasmus Mundus

Erasmus Mundus toetab kõrgetasemelisi magistritaseme ühisõppekavasid, mida pakuvad vähemalt kolmest kõrgkoolist koosnevad rahvusvahelised konsortsiumid. Nende õppekavade kohustuslik osa on vastuvõetud tudengite õpiränne osalevate kõrgkoolide vahel – Erasmus Munduse toetus hõlmab tudengitele mõeldud stipendiume.

Uute ühiste kõrgetasemeliste magistriõppekavade väljatöötamist toetab Erasmus Mundus 15-kuulise perioodi jooksul. Rohkem infot tegevuste ja taotlemise kohta leiab siit.

Rohkem infot Erasmus Munduse disainimeetme kohta leiab siit.

4. Jean Monnet’

Jean Monnet’ meetmete eesmärk on toetada tipptasemel Euroopa Liidu uuringutega seotud õpetamist ja teadustegevusest. Samuti edendatakse dialoogi akadeemiliste ringkondade ja poliitikakujundajate vahel, eelkõige selleks, et tõhustada ELi strateegiate juhtimist.

Kõrghariduse vallas toetatakse Jean Monnet’ mooduleid, õppetoole ja tippkeskuseid. Jean Monnet’ meetmeid korraldavad ning nende jaoks saavad toetust taotleda ainult kõrgkoolid, kuid kui töötate kõrgharidusvaldkonnas, saate ka eraisikuna uurida, millised on teie võimalused neist osa võtta.

Nii üldhariduses kui ka kutseõppes soovitakse parandada teadmisi Euroopa Liidust ja selle institutsioonide toimimisest.

Jean Monnet’ õpetajakoolitus. Kõrgkoolid või õpetajakoolitust pakkuvad asutused saavad korraldada tegevusi, et võimaldada kooliõpetajatel ning kutseõppeasutustel arendada uusi oskusi, et õpetada ja arutleda ELi teemadel, suurendades seeläbi õpetajate paremat arusaamist EList ja selle toimimisest.

Rohkem infot tegevuste ja taotlemise kohta leiab siit.

Jean Monnet’ võrgustikud. Võrgustike eesmärk on pakkuda koolidele ning kutseharidust ja -õpet pakkuvatele asutustele tuge Euroopa Liidu teemade õpetamisel. Võrgustikuga liitumine annab õppetegevusele rahvusvahelise mõõtme.

Rohkem infot tegevuste ja taotlemise kohta leiab siit.

Koostööpartnerlused

Koostööpartnerluste eesmärk on:

  • toetada organisatsioone, et nende tegevus oleks kvaliteetsem ja asjakohasem;
  • arendada ja tugevdada partnerite võrgustikke;
  • suurendada võrgustike suutlikkust tegutseda rahvusvaheliselt;
  • edendada rahvusvahelistumist, toetades ideede jagamist ning uute tavade ja meetmete rakendamist.

Koostöö tulemused peavad olema korduvkasutatavad, ülekantavad, laiendatavad ja võimaluse korral eri valdkondi ühendava mõõtmega.

Koostööpartnerlused on kinnitatud iga Erasmus+ sektori prioriteetide ja poliitikaraamistikega nii Euroopa kui ka riiklikul tasandil.  Eesmärk on luua stiimuleid valdkondadevaheliseks ja horisontaalseks koostööks temaatilistes valdkondades.

Mittetulunduslike spordiürituste kohta saab lisainfot lugeda ja rahastust taotleda siit.

Euroopa mittetulundusühingute kohta saab lisainfot lugeda ja rahastust taotleda siit.