Menüü

Tsentraalsed
tegevused

Euroopa Komisjon toetab tsentraalselt muu hulgas õppekavade arendusprojekte, kõrgkoolide ja ettevõtete vahelist koostööd, kõrgkoolide kaasajastamist ning temaatilisi koostöövõrgustikke.

Tsentraalsed tegevused kõrghariduse valdkonnas

Kõrghariduse valdkonna suutlikkuse suurendamise projektid

Kõrghariduse valdkonna suutlikkuse suurendamise projektide eesmärgiks on edendada kõrghariduse valdkonda Erasmus+ programmi välistes kolmandates riikides (partnerriikides). Projektide tegevustest ja väljunditest peab olema kasu partnerriikide kõrgkoolidele ja kõrgharidussüsteemidele. Projektidega suurendatakse kõrgkoolide haldussuutlikkust, parandatakse pakutava kõrghariduse kvaliteeti, suurendatakse vähemate võimalustega inimeste juurdepääsu kõrgharidusele ning toetatakse innovatsiooni ja reformide läbiviimist. Rohkem infot tegevuse ja taotlemise kohta leiab siit.

Erasmus Munduse ühised magistriõppekavad

Erasmus Munduse ühiste magistriõppekavadega toetatakse kõrgetasemelisi magistritaseme ühisõppekavasid, mida pakuvad vähemalt kolmest kõrgkoolist koosnevad rahvusvahelised konsortsiumid. Nende õppekavade kohustuslik osa on vastuvõetud tudengite õpiränne osalevate kõrgkoolide vahel ning Erasmus Munduse toetus hõlmab ka tudengitele mõeldud stipendiume. Erasmus Munduse disainimeetme raames toetatakse uute ühiste kõrgetasemeliste magistriõppekavade väljatöötamist 15-kuulise perioodi jooksul. Rohkem infot tegevuste ja taotlemise kohta leiab siit. Rohkem infot tegevuste ja taotlemise kohta leiab siit.

Euroopa ülikoolide algatus

Euroopa ülikoolide algatuse eesmärgiks on toetada üle-euroopaliste kõrgkoolide liitude loomist ja ühiste pikaajaliste strateegiate arendamist, et viia piiriülene koostöö uuele tasemele ja pakkuda tudengitele võimalust ühildada õpingud mitmetes riikides. Algatuse eesmärgiks on rahastada 2024. aasta keskpaigaks 60 Euroopa ülikoolide liitu, mis hõlmaks vähemalt 500 Euroopa kõrgkooli. Rohkem infot algatuse kohta leiab siit.

Innovatsiooniliidud

Innovatsiooniliitude eesmärk on tugevdada Euroopa innovatsioonisuutlikkust edendades koostööd ja teadmiste vahetamist kõrgkoolide, kutsekoolide, ettevõtete ja laiema sotsiaal-majandusliku keskkonna vahel, hõlmates ka teadusuuringuid. Samuti on innovatsiooniliitude eesmärk suurendada uute oskuste pakkumist ning viia oskused vastavusse tööturu vajadustega, töötades välja uusi kõrghariduse ja kutsehariduse õppekavasid. Rohkem infot tegevuste ja taotlemise kohta leiab siit.

Virtuaalsed vahetused

Virtuaalsete vahetuste eesmärgiks on pakkuda kõigile noortele võimalus osaleda veebipõhistel kursustel, mis edendavad kultuuridevahelist dialoogi ja arendavad pehmeid oskuseid. Projektide raames saab näiteks korraldada eri riikides asuvate kõrgkoolide üliõpilastele veebiarutelusid ning koolitusi kõrgkoolide töötajatele, kes on valmis kavandama virtuaalse vahetuse projekti. Virtuaalsed vahetused peavad olema hõlpsasti integreeritavad kõrgkoolide kursustesse. Rohkem infot tegevuste ja taotlemise kohta leiab siit.

Erasmus+ õpetajate akadeemia

Erasmus+ õpetajate akadeemia võimaldab õpetajaharidust andvatel asutustel luua partnerlusi, mille eesmärgiks on tugevdada õpetajahariduse Euroopa mõõdet ja rahvusvahelistumist. Õpetajate akadeemia projektid arendavad õpetajahariduse poliitikat Euroopas ja kestlikku koostööd õpetajahariduse pakkujate vahel ning katsetavad õpirände mudeleid õpetajate põhi- ja täienduskoolituse osana. Rohkem infot tegevuste ja taotlemise kohta leiab siit.

Jean Monnet meetmed

Jean Monnet’ meetmete eesmärk on toetada tipptasemel Euroopa Liidu uuringutega seotud õpetamist ja teadustegevusest. Samuti edendatakse dialoogi akadeemiliste ringkondade ja poliitikakujundajate vahel, eelkõige selleks, et tõhustada ELi strateegiate juhtimist.

Kõrghariduse vallas toetatakse Jean Monnet’ mooduleid, õppetoole ja tippkeskuseid. Rohkem infot tegevuste ja taotlemise kohta leiab siit.

Kõrgkoolid ja õpetajakoolitust pakkuvad asutused saavad Jean Monnet’ õpetajakoolituse raames korraldada tegevusi, et võimaldada kooliõpetajatel ning kutseõppeasutustel arendada uusi oskusi, et õpetada ja arutleda ELi teemadel. Rohkem infot tegevuste ja taotlemise kohta leiab siit.

Jean Monnet kõrghariduse valdkonna temaatilised võrgustikud

Jean Monnet kõrghariduse valdkonna temaatilised võrgustikud tegelevad aktuaalsete Euroopa Liidu sise- ja välispoliitiliste teemadega. Võrgustike põhieesmärk on koguda kokku ja arutada uurimistulemusi, kursuste sisu, kogemusi, materjale (uuringud, artiklid jms) ning anda korrapäraselt ülevaateid valdkonna arengute ja uuenduste kohta. Rohkem infot tegevuste ja taotlemise kohta leiab siit.

Jean Monnet’ muude hariduse ja koolituse valdkondade võrgustikud

Jean Monnet’ muude hariduse ja koolituse valdkondade võrgustike eesmärk on tagada koolidele, kutsekoolidele ning õpetajakoolitust pakkuvatele kõrgkoolidele tuge ja teadmisi sellest, kuidas õpetada Euroopa Liidu teemasid. Võrgustiku tegevus põhineb õpetajate vastastikusel teadmiste vahetamisel – konkreetsete teemade ja meetodite koostööpõhine käsitlemine, koostöise õpetamisega seotud kogemused, ühistegevus. Rohkem infot tegevuste ja taotlemise kohta leiab siit.

Kui soovite kõrghariduse tsentraalsete tegevuste võimalustega kursis püsida

Kui soovite kõrghariduse tsentraalsete tegevuste võimalustega kursis püsida , siis saate liituda Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri poolt hallatava mailinglistiga, kuhu edastame infot kõrghariduse tsentraalsete tegevuste, taotlusvoorude ja ürituste kohta. Listiga liitumiseks andke oma soovist teada aadressil silva.viilup@harno.ee.

Tsentraalsed tegevused muudes valdkondades

Kutsehariduse tippkeskused

Kutsehariduse tippkeskuste algatus toetab kutseharidusasutuste kiiret kohandumist muutuvate majanduslike ja sotsiaalsete vajadustega. Eesmärk on edendada riikidevahelisi koostööplatvorme, pakkudes stiimulit, tehnilist tuge ja vastastikkuseid õppimisvõimalusi.

Fookuses on õppijakeskne terviklik lähenemisviis, kus kutseharidus ja -koolitus:

 • aitab kaasa piirkondlikule arengule, innovatsioonile, kaasamisele ja arukale spetsialiseerumisele;
 • teeb tihedat koostööd teiste haridus- ja koolitusasutuste, teadusringkondade ja ettevõtetega;
 • võimaldab õppijatel omandada kvaliteetseid kutse- ja võtmepädevusi, luues uuenduslikke partnerlusi töömaailmaga ning toetades õppe- ja koolitustöötajate pidevat professionaalset arengut.

Järgmine taotluste esitamise tähtaeg on 7. mai 2024.

Rohkem infot tegevuste ja taotlemise kohta leiab siit.

Vt ka kutsehariduse tippkeskuste kogukonna veebiplatvormi siit.

Innovatsiooniliidud

Innovatsiooniliidud on

 1. a) haridusasutuste ja ettevõtete liidud, mis toetavad innovatsiooni hariduses ja ettevõtluses, töötavad välja uusi lähenemisviise õpetamisele ja õppimisele ning edendavad ettevõtlust ja teadmiste jagamist. Need liidud võimendavad innovatsiooni ja ajakohastavad Euroopa haridussüsteeme.

 

 1. b) valdkondliku koostöö liidud oskuste arendamiseks, mis töötavad välja konkreetseid lahendusi oskuste arendamiseks mõnes kindlas majandussektoris või valdkonnas, mis toetab jätkusuutlikku konkurentsivõimet, sotsiaalset õiglust ja vastupanuvõimet ehk Euroopa oskuste tegevuskava üht olulist meedet – oskuste pakti.

Rohkem infot tegevuste ja taotlemise kohta leiab siit.

Erasmus+ õpetajate akadeemiad

Erasmus+ õpetajate akadeemiad ühendavad õpetajate esmakoolituse pakkujad, täiendõppe pakkujad ja teised osapooled nagu näiteks õpetajate ühendused, ministeeriumid ja sidusrühmad, et töötada välja ja testida tõhusaid, ligipääsetavaid ja erinevatesse kontekstidesse ülekantavaid professionaalse õppimise strateegiaid ja programme. Eesmärk on kujundada Euroopa õpetajahariduse poliitikat, luues õpetajakoolituse võrgustikke ja praktikakogukondi.

See koostöö hõlmab Euroopa Liidu peamisi prioriteete:

 • õppimine digitaalses maailmas,
 • jätkusuutlikkus,
 • võrdsus ja kaasatus.

Eesmärk on pakkuda õpetajatele nende prioriteetsete teemade kursusi, mooduleid ja muid õppimisvõimalusi, samuti töötada välja ja testida ühiselt erinevaid õpirände mudeleid (virtuaalne, füüsiline ja kombineeritud) õpetaja esmases koolituses ja osana õpetajate pidevast professionaalsest arengust.

Erasmus+ õpetajate akadeemiad arendavad õpetajakoolituse pakkujate jätkusuutlikku koostööd, mõjutades nii õpetajakoolituse kvaliteeti Euroopas.

Rohkem infot tegevuste ja taotlemise kohta leiab siit.

Jean Monnet’

Jean Monnet’ meetmete eesmärk on toetada tipptasemel Euroopa Liidu uuringutega seotud õpetamist ja teadustegevusest. Samuti edendatakse dialoogi akadeemiliste ringkondade ja poliitikakujundajate vahel, eelkõige selleks, et tõhustada ELi strateegiate juhtimist.

Nii üldhariduses kui ka kutseõppes soovitakse parandada teadmisi Euroopa Liidust ja selle institutsioonide toimimisest.

Jean Monnet’ õpetajakoolitus. Kõrgkoolid või õpetajakoolitust pakkuvad asutused saavad korraldada tegevusi, et võimaldada kooliõpetajatel ning kutseõppeasutustel arendada uusi oskusi, et õpetada ja arutleda ELi teemadel, suurendades seeläbi õpetajate paremat arusaamist EList ja selle toimimisest.

Rohkem infot tegevuste ja taotlemise kohta leiab siit.

Jean Monnet’ võrgustikud.

Võrgustike eesmärk on pakkuda koolidele ning kutseharidust ja -õpet pakkuvatele asutustele tuge Euroopa Liidu teemade õpetamisel. Võrgustikuga liitumine annab õppetegevusele rahvusvahelise mõõtme.

Rohkem infot tegevuste ja taotlemise kohta leiab siit.

Koostööpartnerlused

Koostööpartnerluste eesmärk on:

 • toetada organisatsioone, et nende tegevus oleks kvaliteetsem ja asjakohasem;
 • arendada ja tugevdada partnerite võrgustikke;
 • suurendada võrgustike suutlikkust tegutseda rahvusvaheliselt;
 • edendada rahvusvahelistumist, toetades ideede jagamist ning uute tavade ja meetmete rakendamist.

Koostöö tulemused peavad olema korduvkasutatavad, ülekantavad, laiendatavad ja võimaluse korral eri valdkondi ühendava mõõtmega.

Koostööpartnerlused on kinnitatud iga Erasmus+ sektori prioriteetide ja poliitikaraamistikega nii Euroopa kui ka riiklikul tasandil.  Eesmärk on luua stiimuleid valdkondadevaheliseks ja horisontaalseks koostööks temaatilistes valdkondades.

Mittetulunduslike spordiürituste kohta saab lisainfot lugeda ja rahastust taotleda siit.

 

Euroopa mittetulundusühingute kohta saab lisainfot lugeda ja rahastust taotleda siit.