Menüü

Täiskasvanud
õppijate õpiränne

Õpiränne toetab erineva haridustaseme ja sotsiaalmajandusliku tausta ning vähemate võimalustega täiskasvanute õppimist ja enesetäiendamist rahvusvahelises keskkonnas. See arendab õppijate keeleoskust, avardab maailmapilti ning annab tõuke haridustee jätkamiseks kodumaal.

Miks minna?

Õpiränne on parim viis õppimiseks.
Õpiränne on elumuutev seiklus.
Õpirändes saab hea keelepraktika.

Hea teada

Täiskasvanud õppijate individuaalne õpiränne seisneb teadmiste ja oskuste arendamises välispartneri juures.

Rühmaviisiline õpiränne toimub vastuvõtva partneri juures kombineerides formaalse, mitteformaalse ja informaalse õppe meetodeid. Kogu õpirände vältel toetab osalejaid vilunud koolitaja saatvast organisatsioonist.

Üksikisikud Erasmus+ programmist toetust taotleda ei saa – projekti esitab täiskasvanuharidust pakkuv asutus, mille õppijaid õpirändele saadetakse.

Rühmaviisilise õpirände sisu keskendub võtmepädevuste arendamisele, fookuses on kaasamine ja mitmekesisuse tunnustamine, digioskused, keskkonnasäästlikkus ja kodanikuaktiivsus.

Kui kauaks saab õpirändele minna?

Lühiajaline õpiränne

2 – 29 päeva

Pikaajaline õpiränne

30 – 365 päeva

Rühmaviisiline õpiränne

2 – 30 päeva

Kõiki füüsilisi õpirändeid saab kombineerida virtuaalsete tegevustega. Eespool nimetatud õpriände kestused kehtivad vaid õpirände füüsilisele (mitte virtuaalsele) osale, millele lisanduvad veel reisipäevad.

Kes saavad õpirändele minna?

Saatva organisatsiooni läbiviidavas täiskasvanuharidusprogrammis osalevad õppijad. Kõikides projektides tuleb seada osalejate valimisel eesmärgiks, et osalejate profiilidest moodustuks kaasav ja tasakaalustatud kooslus ning et kindlasti kaasataks vähemate võimalustega osalejaid.

Kuhu saab õpirändele minna?

Täiskasvanuhariduse õpirändeprojektidega on võimalik minna õppima kõikidesse Euroopa Liidu liikmes- ja majanduspiirkonna riikidesse ning mõnda kandidaatriiki.

Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Põhja-Makedoonia Vabariik, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Serbia,  Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi, Türgi, Ungari.

Milliseid kulusid õpirändeprojektist kaetakse?

  • Õpirände ettevalmistuse kulud
  • Reisikulud sihtriiki ja tagasi sõitmiseks
  • Sihtriigis elamisega seotud kulud
  • Vähemate võimalustega osalejate kaasamistoetus
  • Teatud tingimustel ka osalejaid saatva isiku kulud
  • Teatud tingimustel ka keelõppetoetus

Kuidas saab õpirändele minna?

Õpirännet korraldab asutus, kus osaleja õpib. Asutus taotleb Erasmus+ programmist toetust õpirännete elluviimiseks ja vastutab nii õpirände praktilise korralduse kui ka kvaliteetse sisu eest.

Igale individuaalselt õpirändes osalejale koostatakse tema eesmärkide saavutamiseks õppeplaan. Rühmaviisilise õpirände korral kirjeldatakse oodatavad õpiväljundid osalejatele ühiselt.

Kasulikku infot: EPALE veebileht