Menüü

Koostööprojektid
täiskasvanuhariduses
Koostöö-projektid
täiskasvanu-hariduses

Erasmus+ koostööprojektid võimaldavad jagada kasulikke töökogemusi ning lahendada haridusvaldkonna probleeme ja püstitatud ülesandeid.

Mis on eesmärgid?

Täiskasvanuhariduse valdkonna arendamine.

Koostöö tihendamine Euroopa partneritega, üksteiselt õppimine ja kogemuste vahetamine.

Uuenduslike ja konkreetsete lahenduste loomine, nende kohandamine ning kasutuselevõtt täiskasvanuhariduses.

Millised on prioriteedid?

 • Euroopa Liidu hariduspoliitika eesmärkide järgi jagunevad prioriteedid kaheks: horisontaalsedja valdkondlikud.
 • Toetuse saamiseks peab projekt olema seotud vähemalt ühe horisontaalse prioriteedigavõi vähemalt ühe valdkondliku prioriteediga.

Horisontaalsed prioriteedid

Kaasamine ja mitmekesisus

Toetust saav organisatsioon peab austama kõigis oma tegevustes kaasamise ja mitmekesisuse põhimõtet ning tagama, et kõigil osalejatel on õiglased ja võrdsed tingimused.

Programmist toetatakse projekte, mille eesmärk on parandada vähemate võimalustega inimeste, sh puuetega ja sisserändaja taustaga inimeste, maapiirkondades või kaugemates piirkondades elavate inimeste, sotsiaalmajanduslikes raskustes või muul moel diskrimineerimist kogeda võivate inimeste sotsiaalset kaasatust. Projektid aitavad luua laiema kogukonna vajadustele vastavat ja võrdsust edendavat keskkonda.

Keskkond ja kliimamuutuste vastu võitlemine

Programmi eesmärk on tõsta kõikides valdkondades keskkonna ja kliimamuutustega seotud probleemide alast teadlikkust. Samuti edendada roheteemadega seotud pädevusi, hoiakuid, tarbimisharjumusi ja jätkusuutlikku eluviisi.

Digipööre hariduses

Programm toetab haridus- ja koolitusasutuste digipööret. Toetatakse projekte, mille eesmärk on tõhus üleminek digihariduse suunas, digitaalsete oskuste ja pädevuste arendamine ning uuenduslike tehnoloogiate ja lahenduste kasutamine hariduses.

Kodanikuaktiivsus ja osalus

Programm toetab nii formaalse kui ka mitteformaalse õppe kaudu kodanikuaktiivsuse, sotsiaalsete oskuste, kriitilise mõtlemise ja meediakirjaoskuse arendamist. Keskendutakse Euroopa Liidu ühiste väärtuste ja ühtsuse, aga ka iga riigi mitmekesisuse, kultuurilise, sotsiaalse ja ajaloolise pärandi mõistmisele.

Valdkondlikud prioriteedid

Kvaliteetsete õppimisvõimaluste täiskasvanutele kättesaadavamaks muutmine

Toetame täiskasvanud õppijate vajadustele kohandatud paindlikke õppimisvõimaluste loomist ja arendamist, nt digitaalne- või põimõpe. Toetame ka projekte, mille eesmärk on informaalse ja mitteformaalse õppimise teel omandatud oskuste valideerimine.

Täiskasvanuhariduse ligipääsetavamaks muutmine ja osalemise soodustamine

Eesmärk on luua ja arendada lahendusi, mis võtavad arvesse väheste oskuste, teadmiste ja pädevustega täiskasvanute vajadusi. Uued täiendõppevõimalused peaksid arendama täiskasvanud õppijal juba olevaid võtmepädevusi ning seeläbi võimaldama omandada kõrgemat kvalifikatsiooni. Toetame täiskasvanutele juurdepääsu loomist aja- ja asjakohasele õppele kogu elu vältel ning õppija vajadustele kohandatud õppimisvõimaluste loomist.

Koolitajate ja teiste täiskasvanuharidusega seotud töötajate pädevuse tõstmine

Prioriteet keskendub täiskasvanuhariduse kvaliteedi tõstmisele. See hõlmab paremaid ja uuenduslikumaid õppemeetodeid, õppija varasemate teadmiste ja oskuste äratundmist ja hindamist, täiskasvanud õppija motiveerimist, juhendamist ja keerulistes olukordades nõustamist.

Täiskasvanuhariduse kvaliteedisüsteemi parandamine

Eesmärk on arendada kvaliteedisüsteemi või kvaliteedi tagamise mehhanisme, mida saab kasutada  täiskasvanuhariduse korralduse ja valdkonna poliitikate tulemuslikkuse seireks ning täiskasvanud õppija edusammude jälgimiseks.

Tulevikku vaatavate õppekeskuste arendamine

Toetame kohalikke õpikeskkondi, et muuhulgas digitehnoloogiaid kasutades edendada sotsiaalset kaasatust, kodanikuaktiivsust ja demokraatiat ning pakkuda kõikidele kogukonnaliikmetele elukestva õppe võimalusi. Soositakse kohalike õppekeskuste, raamatukogude, kodanikuühiskonna organisatsioonide, kohalike omavalitsuse, kultuuri- ja spordiasutuste ning laiema kogukonna vahelist koostööd. Eesmärk on  motiveerida ja võimaldada igas vanuses täiskasvanutel omandada eluks vajalikke oskusi, et tulla paindlikult toime muutuvas keskkonnas.

Erasmus+ programmi tutvustamine kõigile vanuserühmadele

Toetame võimaluste loomist eakatele inimestele nii õppimiseks kui ka kogemuste vahetamiseks ning nende võimaluste järjepidevat tutvustamist.

Kes saab osaleda?

Osaleda saavad kõik haridusvaldkonnaga seotud organisatsioonid sõltumata omandivormist või liigist: haridusasutused, ettevõtted, kohalikud omavalitsused, kultuuriasutused, mittetulundusühingud, vabaühendused jne.

Projektides saavad osaleda programmiriikides (EL-i liikmesriigid ning Liechtenstein, Norra, Island, Türgi, Põhja-Makedoonia, Serbia) asutatud organisatsioonid. Suuremahulistesse koostööprojektidesse on võimalik kaasata asutusi ka partnerriikidest (vaata täpsemalt programmijuhendist).

Taotlusi oodatakse organisatsioonidelt, kus tegeletakse täiskasvanuõppega, näiteks muuseumid, raamatukogud, kultuurimajad, rahvaülikoolid, väikesed ja suured koolituskeskused, täiskasvanute gümnaasiumid, vabaharidust ja mitteformaalset haridust pakkuvad mittetulundusühingud või ettevõtted. Samas on programmi oodatud ka täiskasvanuhariduse vallas teadustööd tegevad ja avatud ülikoolid, uurimiskeskused jne.

Projekte saavad algatada ka kohalikud omavalitsused,
kes soovivad kogukonnas suurendada ligipääsu täiskasvanuharidusele.

Milliseid projekte saab teha ja
kui kaua need kestavad?

Projekti kestus oleneb projekti tüübist.

Väikeprojektid

Small-scale Partnerships

 

kestus 6-24 kuud

 

Osaleb vähemalt kaks organisatsiooni kahest erinevast programmiriigist.

 

Loe lähemalt

Suuremahulised koostööprojektid

Cooperation Partnerships

 

kestus 12-36 kuud

 

Osaleb vähemalt kolm organisatsiooni kolmest erinevast riigist, projekti saab juhtida vaid programmiriigi organisatsioon.

 

Loe lähemalt

Mida saab eesmärkide saavutamiseks teha?

 • Luua koostöövõrgustikke ja jagada häid praktikaid.
 • Korraldada koos partneritega kas silmast-silma või virtuaalseid kohtumisi, et projekti planeerida, ellu viia, hinnata tulemusi, koostada aruandlust ja tutvustada tulemusi. Samuti saab teha projekti tutvustamisega seotud põhitegevusi, nt luua veebilehti, korraldada meediasündmusi jne.
 • Siduda haridusvaldkonna arenguid kohaliku ja regionaalse arenguga.
 • Töötada välja, arendada ja rakendada uuenduslikke (digi)lahendusi, koolitusprogramme, (e-)kursusi, (digi)õppevara ja  õppemeetodeid.
 • Arendada õpetajate ja koolitajate teadmisi ja oskusi.
 • Korraldada kogemuste vahetamiseks ning tulemuste saavutamiseks üritusi, töökohtumisi, töötubasid, koolitusi, õppekäike, uuringuid, küsitlusi, aruandeid jne.
 • Töötada välja sobivaid lahendusi, et kaasata vähemate võimalustega ja diskrimineerimisohus inimesi tulemuslikumalt haridus- ja töömaailma.
 • Luua tunnustamise ja hindamise süsteeme, et anda tagasisidet erinevate õppeviisidega omandatud teadmistele, oskustele ja kompetentsidele.
 • Korraldada projekti tulemuste tutvustamiseks virtuaalseid ja silmast-silma üritusi, seminare, konverentse jms.

Loe lähemalt erinevate tegevuste kohta programmijuhendist.

Rahastamine

 • Taotluse täitmisel ja projekti elluviimisel tuleb järgida rahastusreegleid.
 • Väikeprojektide ja koostööprojektide toetuse arvestamise põhimõtted on erinevad.
Väikeprojektide rahastusreeglid Koostööprojektide rahastusreeglid Vahemaa kalkulaator

Kuidas rahvusvahelise
koostöö projekti
ellu viia?

Ettevalmistus

1

Analüüsi oma organisatsiooni või kogukonna vajadusi ning mõtle, milline muutus on vajalik?

2

Korralda küsitlusi või uuringuid probleemi olemasolu ja olemuse teadasaamiseks. Otsi teisi sarnaseid uuringuid koduriigis ja välismaal.

3

Vaata, mida samal teemal on sarnastes projektides tehtud, et vältida kordusi.

4

Mõtle läbi, milliseid oskusi ja teavet on vaja, et soovitud muutus saavutada, ja kaardista lahenduseni jõudmise viisid.

5

Alusta sobivate koostööpartnerite otsimist kodu- ja välismaal ning sõlmi kokkuleppeid.

6

Mõtle läbi tegevused ja partnerite rollid, tegevuste ajakava, eelarve, korralduslikud küsimused, sh küsi kinnitused sihtgruppidelt, keda soovid kaasata.

7

Tutvu kindlasti projekti tingimuste, rahastusreeglite ning hindamiskriteeriumidega.

8

Vii end kurssi taotlustähtajaga ning hakka projekti kirjutama.

Taotlemine

9

Euroopa Komisjoni veebirakendustesse pääsemiseks tuleb luua konto (juhul kui seda pole varasemast olemas) autentimisteenuse EU login lehel.
NB! Kasuta konto loomisel KINDLASTI e-posti aadressi, teised võimalused Erasmus+ keskkondades ei toimi!

10

Uuri, kas Sinu organisatsioonil ja partneritel on Erasmus+ projektides osalemiseks vajalik OID-kood. Vajaduse korral registreeri oma organisatsioon.

11

Täida taotluskeskkonnas õige valdkonna taotlusvorm.

12

Esita taotlus õigeks tähtajaks.

Taotlus esitatakse korraga ainult ühele Erasmus+ riiklikule agentuurile. Sisult identseid või liiga sarnaseid taotlusi ei rahastata.

Hindamine ja
lepingute sõlmimine

13

Kui taotlus on esitatud, tuleb mõnda aega oodata. Sel ajal tegeleb taotlusega Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur ning projektitaotlusi hindavad valdkonna eksperdid. Projektidest moodustatakse pingerida.

14

Kui projekt saab positiivse rahastusotsuse, sõlmitakse leping ja tehakse ettemakse.

Elluviimine

15

Teavita partnereid ja alustage tegevusi nii nagu taotluses kavandasite, arvestades ka ekspertide tagasisidet, programmijuhendit ja sõlmitud lepingut.

16

Koordinaatori roll on luua projektist ja reeglitest tervikpilt ning hoida partnerite ja kõikide projektis osalejatega kontakti, kaasata neid otsustesse jms.

17

Igalt projektilt oodatakse tegevuste, tulemuste ja eduloo laialdast avalikustamist ja edastamist võimalikele välistele huvigruppidele. Levitustegevused peaksid toimuma kogu projekti ajal.

Lõpetamine

18

Projekti lõppedes tuleb analüüsida tegevusi ja nende mõju ning esitada lõpparuanne.

19

Tulemused tuleb kanda Erasmus+ projektitulemuste andmebaasi (Project Results Platform).

20

Projekti tulemused peavad olema vabalt kättesaadavad ja kasutatavad ka pärast projekti lõppemist.

Tulevased seminarid ja vebinarid

Vaata kõiki

09.12.2021 Erasmus+ 2022 haridusvaldkonna avaseminar

Erasmus+ 2022 haridusvaldkonna avaseminar toimub virtuaalselt 9. detsembril 2021. Kõik tulevased taotlejad ja programmihuvilised on…

Loe edasi

23.02.2022 Taotlustähtaeg: Erasmus+ õpirändeprojektid

Täiskasvanuhariduse õpirändes osaledes saavad täiskasvanuhariduse valdkonnaga seotud inimesed suurepärase võimaluse ennast täiendada ja õppida rahvusvahelises…

Loe edasi

23.03.2022 Taotlustähtaeg: Erasmus+ koostööprojektid üldhariduses, kutsehariduses ja täiskasvanuhariduses ning noortevaldkonnas

Erasmus+ koostööprojektide kohta: üldhariduses siit, kutsehariduses siit, täiskasvanuhariduses siit, ning noortevaldkonnas siit.

Loe edasi