Menüü

Euroopa auhind
innovatiivsetele
õpetamisviisidele
Euroopa auhind
innovatiivse-tele
õpetamis-viisidele

Euroopa innovaatilise õpetamise auhind on Erasmus+ programmis osalevate koolide õpetajate töö ja panuse tunnustamiseks õpetajakutse väärtustamisel ning innovaatiliste õpetamisviiside kaudu rahvusvahelise hariduskoostöö olulisuse rõhutamiseks Euroopa haridusruumi loomisel aastaks 2025.

Eesmärgid

Tunnustada koolide ja õpetajate saavutusi ning muuta õpetajate töö paremini nähtavaks.

Leida ja jagada häid ning toimivaid õppimis- ja õpetamisviise.

Rõhutada Erasmus+ programmi panust õpetajate koostöö edendamisel Euroopas.

Tõhustada õpetajate ja kooli töötajate üksteiselt õppimist.

2024. aasta prioriteedid ja kandideerimine

Programmiperioodil 2021-2027 antakse auhinda välja iga-aastaselt, kuid igal korral on erinev fookusteema.

Selle aasta taotlusvooru fookusteema lähtub koolipere heaolust (well-being at school).  Vt lisainfot SIIT.

Teema alla kuuluvad projektid, mis lähenevad haridusele süsteemselt ja loovad kogu kooli hõlmava positiivse õpikogemuse, õpiraja ning õpikeskkonna.

  • Tehnoloogiliste lahenduste ja muude uuenduste kasutuselevõtt tänapäeva haridussüsteemides, et luua positiivset õpikogemust, head sisekliimat haridusasutuses, kaasavaid lahendusi iga õpilase õpikogemuse parandamiseks jne.
  • Märksõnad: kaasamine, emotsionaalne ja füüsiline heaolu, kogu kooli hõlmav lähenemine, koostöö, formaalse ja mitteformaalse õppe kombineerimine, üldoskuste arendamine, interdistsiplinaarsed lahendused jne.

Auhinnale saavad kandideerida edukalt lõppenud Erasmus+ koordinaatorprojektid (KA1, KA2), mis on alanud aastatel 2019 – 2023.  Auhind antakse välja neljas kategoorias: alusharidus, põhiharidus, keskharidus ja kutseharidus.

Auhinnal on sümboolne väärtus. Auhinnavõitjad kuulutatakse üle-Euroopaliselt välja septembris. Novembris toimub Belgias, Brüsselis võitjate autasustamis- ja võrgustumisüritus. Oktoobris on oodata kohalikku auhinnaüritust. Kõikidest laureaatidest filmitakse suvel-sügise hakul väike videoklipp. Palume kandideerima asudes selleks valmis olla!

Varasemad võiduprojektid rohkem auhinnale kandideerida ei saa.

Taotlusvorm

EITA võitjad

2021

Põhihariduses

Paide Hillar Hanssoo Põhikooli õpirändeprojekt „Kaasav kool“
Eelarve 10 176 eurot
Osalejaid 7, partnerid Tšehhi Vabariik, Ühendkuningriik, Saksamaa.

Projekti eesmärgiks oli leida lahendus kaasamise probleemile koolis. Õpetajad soovisid minna õpirändesse töövarjudena ning saada kogemusi nendest riikidest, kus kaasava hariduse teema on hästi korraldatud. Partnerid leiti põhjalikku eeltööd tehes ja enne õpirännet tehti ka kultuuriline ning keeleline ettevalmistus. Peale erialaste teadmiste paranemist tunnevad õpetajad, et projekt mõjus hästi ka kollektiivile ja koostegemisele. Erasmus+ on andnud kordumatu õppimiskogemuse, avardanud isiklikku maailma uute teadmiste ja kogemustega ning oli tohutu motivatsioonilaks!

Vaata lisaks!

Projekti raames valminud meetodite kogu, mille eesmärgiks on parandada õpetajate valmisolekut, teadmisi ja oskusi haridusliku erivajadusega õpilaste toetamiseks.
Paide Hillar Hanssoo Põhikooli projekti videolugu.

Kutsehariduses

Kuressaare Ametikooli strateegilise koostöö projekt „Designstem: integrated design + STEM education“
Toetussumma  352 080 €, osalejate arv 408 (terves projektis koos partneritega)
Partnerid: Sloveenia, Saksamaa, Soome, Portugal, Itaalia, Holland, Eestist ka Tartu Kunstikool, Ühendkuningriik, Kreeka, Eestist ka Tartu Kunstikool.

Projekti väljundiks olid e-õppematerjalid disaini ja MATIK-ainete lõimitud õppeks 16+ vanuses õpilastele.

Vaata lisaks!

Kuresaare Ametikooli projekti videolugu.

Keskhariduses

Tartu Tamme Gümnaasiumi õpirändeprojekt „Õpetaja professionaalne areng muutunud õpikäsituse valguses“
Eelarve  28 056 €
Tartu Tamme Gümnaasiumi 12 õpetajat käisid kolme aasta jooksul Itaalia, Hispaania, Ungari ja Ühendkuningriigi koolides.

Projekti eesmärk oli saata oma õpetajad Euroopa koolidesse tutvuma innovaatiliste õpimeetoditega, et nad tooksid uued teadmised ja kogemused koju tagasi ja saaksid neist kasu ka oma enese klassiruumis. Projekt toetas kooli arenguvajadusi ja aitas  edendada uuenduslikke õpetamisstrateegiad, nagu segaõpe ja integreeritud õppekava. Projekt valmistas õpetajaid ette ka edasiseks koostööprojektiks “May ICT be with you” mis sai toetuse 2019. aastal.

Vaata lisaks!

Tartu Tamme Gümnaasiumi projekti videolugu.

Lisamaterjalid:

2021. aasta üle-euroopaline võitjate kompendium

Allalaaditav kompendiumi versioon

Pildigalerii tunnustamissündmuselt 20.10.2021

2022

Alushariduses

MTÜ Koolitus- ja nõustamiskeskus HAREDi koostööprojekt „Hobs Seiklused Elurikkuses“

5 partnerit Eestist, Lätist, Sloveeniast, Islandilt.

 

Projekti „Hobs Seiklused Elurikkuses“ käigus koostati käsiraamat 5-9 aastastele lastele sobivate tegevustega. Teemaks on elurikkus, meetoditeks praktilised tegevused, digiõpe, projektõpe ja muu aktiivõpe. Tähelepanu keskmes on luua lastele võimalus elurikkust tundma õppida ning õppe käigus liikuda ja õues olla.

Eesmärgiks oli koostada selline kogumik, mis sobiks kasutamiseks erinevates maades, seepärast on kõik kogumikus esitatu läbi arutatud ja testitud projektis osalenud eri riikide õpetajate poolt, olenemata sellest, millise maa õpetajad algselt idee autorid olid.

Käsiraamat on tasuta kättesaadav viies keeles.

Vaata lisaks!

Käsiraamat „Hob’s Adventure“

MTÜ HAREDi projekti videolugu.

 

Põhihariduses

Kernu Põhikooli õpirändeprojekt  „Maakooli ümbritseva looduskeskkonna laiaulatuslikum kasutamine õppetegevusteks ning kogukonna kaasamiseks rahvusvahelise kogemuse eeskujul”

Osalejaid 4, partnerid Hispaania, Soome, Island

Projekti eesmärk oli innustada õpetajaid õpirände kogemuse kaudu rohkem õuesõpet praktiseerima ning sellist aktiivset ja väljakutseid pakkuvat õpikeskkonda looma, mis sobiks kõigile õpilastele. Õpirännete tulemusel on tunnid muutunud vaheldusrikkamaks ja õpetajatel on uusi põnevaid ideesid õpetamiseks nii klassis kui õuetingimustes. Projektil oli positiivne mõju suure omavalitsuse kõige väikesemale maakoolile – saadi osaleda nii mahukas projektis, esindada ja tutvustada rahvusvahelistel kursustel oma riiki, valda ja kooli.

Vaata lisaks!

Artikkel Kernu Põhikooli projektist Saue Valduris

Kernu Põhikooli projekti videolugu

Keskhariduses

Tartu Ülikooli koostööprojekt „Digitehnoloogia tähenduslikuks muutmine digitaalpedagoogika abil“

4 partnerit Eestist, Soomest, Saksamaalt ja Islandilt

Projekti tulemusel valmisid uuenduslikud tunniplaanid ja juhised digitehnoloogia mõtestatud kasutamiseks koolides. Digipedagoogika võimalusi tutvustatakse nüüdsest ka kahes Tartu Ülikooli õpetajakoolituse õppeaines. Projektis osales kokku 25 õpetajat, kes õpetavad noori vanuses 10-12 eluaastat.

Vaata lisaks!

Projekti kodulehekülg

Tartu Ülikooli projekti videolugu 

2023

Alushariduses

Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaia projekt „Learning is interesting and fun“ – „Õppimine on huvitav ja lõbus“

5 partnerit Eestist, Türgist, Hispaaniast, Kreekast, Prantsusmaalt.

Projekti tulemusena kasutatakse lasteaia õppetöös uuenduslikke meetodeid ja interaktiivseid vahendeid, korraldatakse regulaarselt nutinädalaid. Nii on õpe praktiline, mänguline ning toetab laste õpihuvi ja motivatsiooni. Rahvusvahelises koostöös loodi praktiline käsiraamat, mis annab ka projektivälistele osapooltele hea ülevaate erinevatest tehnoloogilistest vahenditest, keskkondadest interaktiivsete õppemängude loomiseks ja uuenduslikest õppetegevustest, mida lasteaias kasutada. Projekt innustas lasteaeda lisategevusena töötama välja interaktiivset mängu lapse arengu hindamiseks.

Vaata videot siit.

Kutsehariduses

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse projekt “Curriculum Material Development in Vocational Education Through 3D Printing” 

5 partnerit Poolast, Ungarist, Türgist, Eestist

Projekti eesmärk on suurendada teadlikkust 3D-printimise valdkonnast, laiendada teadmisi ja täiendada kutseõpetajate oskusi ja pädevusi, võimaldamaks neil välja töötada uuenduslikke õppematerjale, mis toetavad õpilaste vajadusi nii kohalikul kui rahvusvahelisel tööturul konkurentsivõimeliseks saamiseks. Lisaks jagatakse nii kutse- kui kõrghariduse taseme parimaid praktikaid ja lähenemisviise.

Vaata videot siit.