Menüü

Euroopa-sisene õpiränne
õppejõududele ja töötajatele
Euroopa-sisene õpiränne
õppe-jõududele ja töötajatele

Õpirändeprojektid võimaldavad õppejõudududel ja teistele kõrgkooli töötajatel omandada uusi erialaseid teadmisi ja oskusi rahvusvahelises keskkonnas ning oma teadmisi edasi anda.

Miks minna?

Erialaste oskuste areng.
Eneseareng.
Uued tutvused ja kogemused.
Keelepraktika.
Õpirändeprojektidest saadud kontaktid viivad sageli järgmiste koostööprojektideni, mis arendavad kogu asutust.
Tavapärast õpirännet saab kombineerida virtuaalse õpirändega, mis arendab digioskusi ning maailm avaneb ka siis, kui reisida ei saa.

Hea teada

Õppetööd on võimalik minna läbi viima sihtriikide tunnustatud kõrgkoolidesse, millele Euroopa Komisjon on andnud Erasmuse kõrgharidusharta.

Kodukõrgkoolil peab olema eelnevalt sõlmitud Erasmuse partnerleping vastuvõtva kõrgkooliga. See nõue ei kehti koolituste korral.

Üldjuhul saavad toetuse õpirändeks need õppejõud ja töötajad, kes

 • aitavad näiteks projekti ette valmistada või korraldada,
 • kelle loengud on integreeritud väliskõrgkooli igapäevasesse õppetöösse,
 • kes töötavad seoses lähetusega välja uut õppematerjali,
 • kes lähevad lisaks õpetamisele ka õppekava koostamise oskusi arendama,
 • lähevad välismaale õppetööd läbi viima või  koolitusele esimest korda.

Enne lähetust koostab õppejõud või töötaja etteantud vormis õppetöö või koolituse kava. See tuleb kooskõlastada ja kinnitada nii saatva kui ka vastuvõtva organisatsiooniga, et kodukõrgkool saaks Erasmuse perioodi arvestada töötaja tööaja osana.

Õppetöö maht peab olema vähemalt kaheksa akadeemilist tundi. Kui lähetus kestab kauem kui nädal, siis on nõudeks kaheksa akadeemilist tundi nädalas. See nõue ei kehti koolitustel osalemise korral.

Võimalik on ühendada õpetamine ning koolitus ühe õpirände ajal. Sel juhul lühendatakse nädala (või lühema perioodi) nõutud õpetamistundide arvu nelja akadeemilise tunnini.

Õpirändel osaleja peab olema võimeline õppetöö läbiviimisel või koolitusel aktiivselt ning tulemuslikult osalema. Kodukõrgkool on kohustatud vajaduse korral tagama vastava võõrkeele alase ettevalmistuse.

Lisaks igapäevastele elamiskuludele tuleb arvestada ka väljaminekuga kindlustusele, transpordile jms. Elukallidus võib nii riigiti kui ka riigisiseselt oluliselt erineda.

Lähetuses osalenud õppejõud või töötaja peab naasmisel esitama sihtriigis õppetöö läbiviimist või koolitusel osalemist kinnitava tõendi ja vormikohase aruande kodukõrgkooli Erasmuse koordinaatorile.

Mida saab õpirändes teha?

 • Õppejõud saavad läbi viia õppetööd partnerkõrgkoolis.
 • Kõrgkool saab vastu võtta partnerkõrgkoolide õppejõude ja teisi eksperte.
 • Õppejõud ja teised kõrgkoolide töötajad saavad osaleda koolitustel.

Kui kauaks saab minna?

2 päeva – 2 kuud

 

(sõltuvalt tegevusest)

Kes saavad õpirändele minna?

 • kõik programmiga liitunud kõrgkoolide õppejõud ja töötajad, sõltumata töölepingu vormist.

Kuhu saab õpirändele minna?

Õpirännata on võimalik programmiriikidesse – kõikidesse Euroopa Liidu liikmes- ja majanduspiirkonna riikidesse ning mõnda kandidaatriiki:

Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Põhja-Makedoonia Vabariik, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Serbia,  Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi, Türgi, Ungari.

Millele saab toetust?

 • Reisitoetus, sh lisatoetus rohelise reisiviisi eelistamise korral.
 • Elamistoetus vastavalt sihtriigile.
 • Erivajadustega osalejatega seotud lisatoetus, näiteks puudest tingitud lisakulud või saatva inimese kulud.

Kuidas saab õpirändele minna?

Igas Erasmus+ programmiga liitunud kõrgkoolis töötab Erasmuse koordinaator, kes oskab anda täpsemat infot programmis osalemise, partnerkõrgkoolide, partnerettevõtete ja -organisatsioonide, taotlustähtaegade jms kohta. Suuremates kõrgkoolides on määratud Erasmuse koordinaatorid ka akadeemilistesse üksustesse.

Loe täpsemalt toetuse taotlemise kohta.