Menüü

Üleilmne õpiränne
õppejõududele
ja töötajatele
Üleilmne õpiränne
õppe-jõududele
ja töötajatele

Kõrgkoolide õppejõud ja töötajad saavad Erasmus+ programmi abil lisaks Euroopa riikidele õppetööd läbi viia või osaleda koolitustel peaaegu kõigis maailma riikides.

Miks minna?

Võimalus valida sobiv õpirände sihtriik kus iganes maailmas. Ei pea piirduma ainult Euroopa riikidega!
Erialaste oskuste areng.
Eneseareng.
Uued tutvused ja kogemused.
Keelepraktika.
Õpirändeprojektidest saadud kontaktid viivad sageli järgmiste koostööprojektideni, mis arendavad kogu asutust.

Hea teada

Üleilmse õpirände korraldamine eeldab, et Eesti kõrgkoolil on juba konkreetse partnerriigiga koostööks saadud toetus Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuurilt.

Õppejõudu või töötajat õpirändele saatval Eesti kõrgkoolil peab olema enne õpirände algust sõlmitud Erasmuse partnerleping vastuvõtva kõrgkooliga. Partnerriikide kõrgkoolid peavad olema oma riigi tunnustatud kõrgharidusasutused.

Enne lähetust koostab õppejõud või töötaja etteantud vormis õppetöö või koolituse plaani, mis tuleb kooskõlastada ja kinnitada nii saatva kui ka vastuvõtva kõrgkooliga. See tagab õppejõule või töötajale, et kodukõrgkool arvestab Erasmuse perioodi töötaja tööaja osana.

Lisaks igapäevastele elamiskuludele tuleb arvestada ka väljaminekuga kindlustusele, transpordile jms. Elukallidus võib nii riigiti kui ka riigisiseselt oluliselt erineda.

Erasmus+ õpirändes võivad osaleda kõik programmiga liitunud kõrgkoolide õppejõud ja töötajad, sõltumata töölepingu vormist.

Kõrgkoolidel on õigus kehtestada õppejõududele ja töötajatele programmis osalemiseks valikukriteeriumeid.

Üldjuhul toetatakse õppejõude ja töötajaid, kes

 • osalevad ka näiteks projekti ettevalmistamisel,
 • kelle loengud on integreeritud väliskõrgkooli regulaarsesse õppetöösse,
 • kes töötavad seoses lähetusega välja uut õppematerjali,
 • lähevad välismaale õppetööd läbi viima või koolitusele esimest korda.

Lähetuses osalenud õppejõud või töötaja peab naasmisel esitama partnerkõrgkoolis õppetöö läbiviimist või koolitusel osalemist kinnitava tõendi ja vormikohase aruande Eesti kõrgkooli Erasmuse koordinaatorile.

Mida saab õpirändes teha?

 • Viia läbi õppetööd. Õppetöö maht peab olema vähemalt kaheksa akadeemilist tundi. Kui lähetus on pikem kui nädal, peab maht olema kaheksa akadeemilist tundi nädalas.
 • Kõrgkoolil on võimalik kutsuda õpetama või koolitusele välisriikide õppejõude ja töötajaid.
 • Osaleda koolitustel, mis toetavad õppejõu või töötaja professionaalset enesearengut.
 • Õpiränded saavad olla põimitud ehk ühendada füüsilist ja virtuaalset õpirände perioodi.

Kui kauaks saab minna?

5 päeva – 2 kuud

 

lisanduvad reisipäevad

Kes saavad õpirändele minna?

 • Kõik programmiga liitunud kõrgkoolide õppejõud ja töötajad, sõltumata töölepingu vormist.

Kuhu saab õpirändele minna?

Erasmus+ üleilmse õpirändega saab minna peaaegu kõikidesse maailma riikidesse, kui kodukõrgkoolil on seal Erasmuse partnerkõrgkoole.

Üleilmse õpirändega ei saa minna Erasmus+ programmiriikidesse (EL liikmesriigid, Island, Liechtenstein, Norra, Põhja-Makedoonia, Serbia, Türgi), Andorrasse, Monacosse, San Marinosse, Vatikani, Ühendkuningriiki, Fääri saartele ega Šveitsi.

World map

Millele saab toetust?

 • Reisitoetus sihtkohta ja tagasi sõitmiseks. See on kindlasummaline toetus sõltuvalt kõrgkooli asukohast, jäädes vahemikku 23 – 1500 eurot osaleja kohta.
 • Elamistoetus sihtriigis igapäevaste kulutuste katmiseks. Esimesel kahel nädalal on toetus 180 eurot päevas, edasi  väheneb toetus 70 %-le päevamäärast.
 • Kaasamistoetus osalejatele, kelle füüsiline, vaimne või tervislik seisund või muu isiklik asjaolu ei võimalda õpirändes osaleda ilma täiendava rahalise toetuseta.

Kuidas saada õpirändele?

Igas Erasmus+ programmiga liitunud kõrgkoolis töötab Erasmuse koordinaator, kes oskab anda täpsemat infot programmis osalemise, partnerkõrgkoolide, partnerriikide, taotlustähtaegade jms kohta. Suuremates kõrgkoolides on määratud Erasmuse koordinaatorid ka akadeemilistesse üksustesse.

Loe täpsemalt toetuse taotlemise kohta.